ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށްފަހު ހަނި އަޣްލަބިއްޔަތަކުން އެއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވި […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް އަދި ޖޭޕީ އަށް ލިބުނު ނަތީޖާއަށް އެމްޑީޕީއިން މަރްޙަބާ
2013 ނޮވެމްބަރ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާއާއި ތަޙްނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމަ […]
ނޫސްބަޔާން: ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލައްވައި އެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ ތާރީޚުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ޢަމަލީގޮތުން ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވުން.
2012 ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވައްޓާލުމަށްފަހު އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ސަރުކާރާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލައްވައި އެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ […]
2013 ނޮވެންބަރ 9 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ޙައްގުވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިނަލް ލިސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީއިން ނެރޭ ބަޔާން
2013 ނޮވެމަބަރ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސްދަރު ގޮތުގައި ބަލާ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ވޯޓު ޚައްޤުވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓާއި […]
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. Mihaaru Reg Vefaivaa than Badhalukuran Edhey Form
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
Vis (space) ID No. ޖައްސަވާ 1414އަކަށް މެސެޖް ކުރައްވާ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވޯޓް ލިސްޓުގައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް (ނަން، އެޑްރެސް، އުފަން ތާރީޙް) ސައްޙަ ނޫންނަމަ (އައި ޑީ ކާޑް)އާ ތަފާތު ނަމަ […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓުތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދު ސޮއި ކުރައްވައިފި
2013 އޮކްޓޯބަރު 19 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓުތަކުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު(18 […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީދަށާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ކުރާކަން އެމްއެންސީ އަދި ޕީޕަލްސް ޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފި
19 އޮކްޓޯބަރ 2013ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައިސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދު ކުރާކަން މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (އެމްއެންސީ) […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ޙައްގުވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީއިން ނެރޭ ބަޔާން
19 އޮކްޓޯބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސްދަރު ގޮތުގައި ބަލާ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ވޯޓު ޚައްޤުވާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން […]
އެމްޑީޕީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ އެބޭފުޅުން އެދިލެއްވި ތަންތަނުގައިތޯ ބެއްލެވުމަށް ޖަގަހަތަކާއި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތެރިންގެ ކިބައިން އެދެން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ އެބޭފުޅުން އެދިލެއްވި ތަންތަނުގައިތޯ ބެލުމަށް ޖަގަހަތަކާއި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތެރިންގެ ކިބައިން އެދެމެވެ. ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން […]
1 2 3