ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިން
ފުވައްމުލަކު: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ.މުސްތޮފާ ލުތުފީ ފުވައްމުލަކަށް މިމަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި ހާއްސަ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި މިހާތަނަށް އެރަށުގެ ދަޑިމަގު، ދިގުވާޑު، […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާޠިލް ކުރުމަށް ނެރުއްވި ޙުކުމާއި އެ ކޯޓުގެ އަމުރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ އެއިންތިޚާބުގެ ލެޖިޓިމަސީ (ޝަރްޢިއްޔަތު) ގެއްލިފައިވާ ބާޠިލް އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާއިން ވަނީ ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، […]
19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އެތާރީޚަށް އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަންނަވަން
ޚާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް 19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އެތާރީޚަށް އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި […]
19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަންއޮތްތޯ އަވަހަށް ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
19 .އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަންއޮތްތޯ އަވަހަށް ޗެކްކުރެއްވުން އެދެން. ނަންއޮތްތޯ ޗެކްކުރުމަށް ވީއައިއެސް ސްޕޭސް ޖެހުމަށްފަހު އައިޑީކާޑް ނަންބަރު […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިން ދަތުރު ފަށަނީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ކެމްޕެއިން ދަތުރެއް މިއަދު (11 އޮކްޓޯބަރ 2013)ހަވީރު ފެށޭނެއެވެ. މިދަތުރުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ ޕާޓީގެ ޕަރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު އަމުރުތައް ނެރުމުންދާ ދިއުން ކުށްވެރިކުރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން ބާރުލިބިގެން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚުޞަކަށްވާއިރު، އަދި އިންތިޚާބުތައް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގައި ބަލެހެއްޓުން ޤާނޫނީގޮތުން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމަށްވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނުގެ ބާރުވެރިކަން ކަނޑުވާލައި، ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު އަމުރުތައް […]
ދެންނެވުން: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވޭނި މިއަދު ހެނދުނު 9 އަކުން މިރޭ ދަންވަރު 12ޖަހަންދެން
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވޭނި މިއަދު ހެނދުނު 9 އަކުން މިރޭ ދަންވަރު 12ޖަހަންދެން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ރެޖިސްޓްރީވުމުގެ ދެން […]
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުން
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސް ކުރެއްވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިން […]
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދީފައިވަނީ އެއް ދުވަހުގެ (10 އޮކްޓޯބަރ 2013ވާ ބުރާސްފަތި) މުހުލަތުކަމާއި، މި އެއްދުވަހުގެ […]
ޖޭޕީއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލަަގައި އެމްޑީޕީއިން ތަދައްޙުލުވެފައިވާ ވުމުން ރުޖޫޢަވެ މި މައްސަލައިގަ ތަދައްޙުލު ނުވުމަށް ނިންމައި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މި ޕާޓީއިން މިއަދު ދަންނަވައިފި
ޖޭޕީއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލަަގައި އެމްޑީޕީއިން ތަދައްޙުލުވެފައިވާ ވުމުން ރުޖޫޢަވެ މި މައްސަލައިގަ ތަދައްޙުލު ނުވުމަށް ނިންމައި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މި ޕާޓީއިން މިއަދު އަންގާ […]
1 2 3