ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަނގަޅު ވޯޓު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން!
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ރަނގަޅު ވޯޓު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރެޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަގަޅު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް : vis (space) A000000 ޖެެއްސެވުމަށްފަހު 1414 އަށް […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދާ ޙިލާފު އަމަލުތައް ގިނަވަމުން އަންނާތީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށާއި މި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ނަމްބަރު 12 އާއި 15، އަދި އެމާއްދާގެ (ށ)ގެ […]
އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ!
ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިން ‘ބާރަށް ކުރިއަށް’ ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް ދާއިރު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެނޑިޑޭޑް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން އަންނަނީ އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. މިހުރިހާ […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރެޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަނގަޅު ވޯޓު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން!
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަގަޅު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް: vis (space) A000000 ޖެެއްސެވުމަށްފަހު 1414 އަށް މެސެޖް ކޮށްލެއްވުމުން މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ […]
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކުރައްވާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރަނިންމޭޓް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ހަޤީޤަތާ ޚިލާފް އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުމާއި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދެވުމަށް އަދި ރައްޔިތުންނަަށް އޮޅުވާލެއްވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ފިނޑި ޢަމަލެއްތަކެއްކަމުގައި މިޕާޓީން ޤަބޫލު ކުރަން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކްޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް މުޙައްމދު ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކުރައްވާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރަނިންމޭޓް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ރޭ (2 ޖުލައި 2013) އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ބޭއްވި […]
1 2 3