ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން

Vis (space) ID No. ޖައްސަވާ 1414އަކަށް މެސެޖް ކުރައްވާ،

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވޯޓް ލިސްޓުގައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް (ނަން، އެޑްރެސް، އުފަން ތާރީޙް) ސައްޙަ ނޫންނަމަ (އައި ޑީ ކާޑް)އާ ތަފާތު ނަމަ މިއަދު (22 އޮކްޓޯބަރ 2013) އިރުއޮއްސި 6ޖެހުމުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ 2013