ކޯޓުތަކުން

ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުގެތަށް ޒިންމާދާރުކުރުވާ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމާބެހެގޮތުން އެމްނެސްޓީން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ބާއްވަނީ.
އެމްނެސްޓީ އިންޓާރނޭޝަނަލްއިން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެ އަށް ވަންނަ އެކި އެކި މައްސަލަތަކަށް އިންސާފުވެރި ހައްލެއް ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރުގެ މިހާރަށްވުރެން ޒިންމާދާރުކަންމަތީ ހިންގުމަށާއި ފަނޑިޔާރުގޭގައި ހުރި މައްސަލަތަށް ދެނެގަތުމަށް ބާއްވާ ޕެނެލް ޑިސްކަޝަންއެއް […]
އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ އެމްޑީޕީ އަންހެން މެންބަރުންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުވާ އިއްވައި ދެވަނަ ޝަރީޢަތް މެއި 5 އަށް ތާވަލުކޮށްފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރި އެމްޑީޕީ އަންހެން މެންބަރުންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި […]
ހޯމް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް އެމްޑީޕީން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފި
ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު، 29 ޖެނުއަރީ 2013 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ނޫހަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަރީޢަތް އަވަސް ކުރުމަށާ، […]
ރައީސް ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފި
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޝަރީޢަތުގެ ޤަޟިއްޔާ ބެއްލެވުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން މިއަދު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ޝަރީޢަތް ފަސްކޮށްދެއްވުން […]
ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ޝަރީޢަތް ފަސްކޮށްލަދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ކުރެއްވި އިލްތިމާސް އާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން މިއަދު އިސްތިޢުނާފަށް ހުށައަޅުއްވާނެ
ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދާއިމެދު ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިންގަވާ ޝަރީޢަތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްވުރެ ފަސްކޮށްލަ ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށައެޅުއްވި އިލްތިމާސް އާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން ރައީސް […]
ޑރ. ޖަމީލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުން މިއަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރަމުން އަންނަ ދަޢުވާއަށް ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޑރ. […]
ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ހުއްޓާލަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
ލިޔުނީ: ލުޝާން އެޑިޓްކޮށް އަޕްލޯޑް ކުރީ: ރާމިޒް ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓު ކަމަށް ބުނާ ތަނުގައި ދަޢުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޖިނާޢީ ދަޢުވާ ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ހުޅުމާލެ ކޯޓު ކަމަށް ބުނާ ތަނުގެ […]
ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ނެންގެވި އިޖުރާޢީ ނުކުތާތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފްކޮށްފި
ލިޔުނީ: ލުޝާން އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓޭ ކިޔާތަނެއްގައި ދަޢުލަތުންކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ނެންގެވި އިޖުރާޢީ ނުކުތާތައް ހައިކޯޓުގައި […]
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި
“ބާޢީ” އޭ ގޮވިކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ދައުވާކުރައްވާ މައްސަލަ ކޯޓުން ކެންސަލް ކުރެއްވީކަމެއް […]
1 2 3 4