ވީޑިއޯ: ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވުން