ވީޑިއޯ: ވަޢުދާއި ހިނގުން، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 10 އޭޕްރިލް 2013