ވީޑިއޯ: ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ޚަފްލާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު، ލ. ގަން – 6 އޭޕްރިލް 2013