ވީޑިއޯ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ 11ގެ ބްރީފިންގް
އެމް.ޑީ.ޕީގެ 11 ގެ ބްރީފިންގް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނެސްދޭ ހަފްތާގެ ބްރީފިންގް (11ގެ ބްރީފިންެ)ގެ މި ހަފްތާގެ ހިތާބް
އެމްޑީޕީގެ 11ގެ ބްރީފިންގް
MDP 11 ‘O’ CLOCK BRIEFING ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ހަފްތާ ބްރިފިންގެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ބްރިފިންގް ވީޑއޯގެ […]
ރައީސް ނަޝީދު ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި މުޙާތަބުކުރައްވާ ދެއްވާ ޙާއްސަ މެސެޖް- 8 ނޮވެމްބަރ 2013
ވީޑިއޯ: ރައީސް ނަޝީދު “ބާރަށް ކުރިއަށް” ޖަލްސާގައި ދެއްކެވިވާހަކަފުޅު – 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
ވީޑިއޯ: ރައީސް ނަޝީދު ހއ. ހޯރަފުށީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 14 އޯގަސްޓް 2013
ވީޑިއޯ: ރައީސް ނަޝީދު ގދ. ގައްދޫގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 11 އޯގަސްޓް 2013
ވީޑިއޯ: 12 އޯގަސްޓް 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޙާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައިސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު-
ވީޑިއޯ: ރައިސް ނަޝިދު ގަލޮޅު އުތުރު ރަންގިރީގެ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވުން – 8 އޯގަސްޓް 2013
ވީޑިއޯ: ރައިސް ނަޝިދު ހދ. މަކުނުދޫގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު- 25 ޖުލައި 2013
ރައީސް ނަޝީދު މ. މުލަކުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 29 ޖުލައި 2013
1 2 3 4 5 9