ނޫސް ބަޔާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. މެމްބަރު އޮނަރަބަލް ޙުސައިން ވަޙީދު އަވަހާރަވުމުގެ ފުންހިތާމައިގައި މި ޕާރޓީ ބައިވެރިވަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. މެމްބަރު އޮނަރަބަލް ޙުސައިން ވަޙީދު އަވަހާރަވުމުގެ ފުންހިތާމައިގައި މި ޕާރޓީ ބައިވެރިވަމެވެ. ޙުސައިން ވަޙީދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ކެންސަރު ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި […]
ޕާކިންގް ސްލޮޓްގެ ގުރުނެގުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 08 ޖުލައި 2021 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)425-B6/1/2021/109) އަށް އިޖާބަދީ މާލޭގެ މަގުތަކުން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ޕާކުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްލޮޓް ލިބޭ […]
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވެރިކަމަށް ކާމިޔާބު 3 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ އިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
އެމްޑީފީ ގެ މިވެރިކަމުގެ ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރަކީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ތިންއަހަރު. ބޮޑު ވައުދު ތަކެއް ވެ، އެކަންކަން ފުއްދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރެވުނު ދުވަސް ތަކެއް. މަގު […]
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ސިޓީ އިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
މިއަދަކީ އެމްޑީޕީ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދާއެކު އިންތިޚާބުކުރެވުނު ސަރުކާރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިތާ 3 އަހަރު ފުރޭ އަހަރީ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންތިޚާބުކުރައްވައި، އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ވެރިކަމެއް […]
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާތީ މަރުޙަބާދަންނަވަން
އ..ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު […]
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމު ޢަދުނާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސިކިޔުރިޓީ ފޫއަޅުވާލާފައިވާ މައްސަލާގައި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމު ޢަދުނާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ހަލާކުކޮށްލައި، ސިކިޔުރިޓީ ފޫއަޅުވާލައި އެ ގެކޮޅަށް އިއްޔެ މީހަކު ވަދެގަނެފައިވީހިނދު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން […]
ޓެރަރިޒަމްގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޙައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ފަސޭހަކަމާއެކު ދޫވެގެންދާދިއުމާއި، އަދި އެގޮތަށް ވުމުން މި ޕާރޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިޒަމުގެ ޙަމަލާގެ މައްސަލައަށް ވެސް އެ ނަތީޖާގެ އަސަރު ފޯރަފާނޭކަމަށް ދެކެވޭކަމުން، އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން.
ޓެރަރިޒަމްގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޙައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ފަސޭހަކަމާއެކު ދޫވެގެންދާދިއުމާއި، އަދި އެގޮތަށް ވުމުން މި ޕާރޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިޒަމުގެ ޙަމަލާގެ މައްސަލައަށް ވެސް އެ ނަތީޖާގެ އަސަރު […]
އަނެއްކާ ވެސް ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއެއް ދޭޭނޭ ކަމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް ދީފައިވާތީ އެކަން ސީރިއެސްކޮށް ނަންގަވައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުއްވުމަށް ގޮވާލުން.
އަނެއްކާ ވެސް ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއެއް ދޭޭނޭ ކަމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް ދީފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރާހިނދު، އެ އިންޒާރު ސީރިއެސްކޮށް ނަންގަވައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުއްވުމަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
މިޕާޓީގެ އަސާސްތައް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެންމެ މައި އެއް ތަނބަކީ އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. ފަނޑިޔާރުގެތަކުން އަދުލު އިންސާފު ލިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދިނުމެވެ. 4 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ދުވަހު، ކުރީގެ […]
1 2 3 4 5 120