ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ނޫސް ބަޔާން
MDP-2011-PR-006ނަންބަރު: ތާރީޚް: 29 މެއި 2011 (އާދީއްތަ) އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަދުލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި މެދު އާންމުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
ހ.އ ދިއްދޫ ދާއިރާ، އެމް.ޑީ.ޕީ ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ މަތި އުތުރު ޕުރޮވިންސް ސެކްރެޓޭރިއަޓް މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހ.އ ދިއްދޫން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 2 މީހުން އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަގަހަ […]
މިނިވަން ދެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރުމުން ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ބ.އަތޮޅު ކެންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަމިއްލަ 2 މެންބަރަކު އެމްޑީޕީ އަށް ރޭ ސޮއިކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކައުންސިލްގެ އަޤްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ރޭ ކެންދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އިސްކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2011-PR-0005ނަންބަރު: ތާރީޚް: 16 މެއި 2011 (ހޯމަ) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އިސްކުރުން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީން ދެކޭ ގޮތުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މަޤާމެއް ކަމުގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ނޫސް ބަޔާން
ނޫސްބަޔާން 24 އޭޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަލްޙާން ފަހުމީގެ “އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ މެކުހަށް” ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން “ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެނެސްގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ […]
އެމްޑީޕީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ނޫސް ބަޔާން
ނޫސް ބަޔާން މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ޖަލްސާގައި މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީ އެލެވެންސް ކަނޑާލުމަށް މިޕާރޓީގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ޤްރޫޕުގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް މި ޕާރޓީގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ލިބުމާ ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުން އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 5 ނަންފުޅުގެ ތެރެއިން 4 ނަންފުޅަކަށް ރުހުން ލިބި މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން މިއަދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް […]
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސް ކަމަށް މޫސަ އާއި ހަމްޒާ ވާދަކުރައްވަނީ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ރައީސް ކަމަށް އެ ގްރޫޕްގެ މިހާރުގެ ވެސް ރައީސް މާލެ ސިޓީގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު (ރީކޯ) މޫސާ މަނިކާއި، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ […]
ނޫސްބަޔާން: ށ.ބިލެތްފަހީ ހިނދޫ ގޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ބިލެތްފަހީ ހިނދޫ ގޮފި ށ.ބިލެތްފަހީ / ދިވެހިރާއްޖެ ނޫސް ބަޔާން މިހާރަކަށް އައިސް މިރަށުގައި ސިލްސިލާ ކޮށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ތަކެއް ހިނގަމުން ދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ މީހުންގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ގޮވާލުން
ނޫސްބަޔާން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ފަޒީލް ނަޖީބު، އެބޭފުޅާގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް އިޙުމާލުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 81/6 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981)ގެ 6 ވަނަމާއްދާގެ […]
1 110 111 112 113 114 115 116 118