ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަށިކޮޅުގައި އަލިފާންޖެހުމަށް ގޮވާ ޗެނަލް13 އިން ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓު ކުށްވެރިކުރުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ހަށިކޮޅުގައި އަލިފާންޖެހުމަށް ގޮވާލާ، ޗެނަލް13 އިން 3 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން […]
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ފަސްވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ފަސްވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަތަރުވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަތަރުވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ތިންވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ތިންވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ދެވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ދެވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 169 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީ ނެރެން ފެށުން
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ފުރަތަމަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރަން
މިއަދަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އުފަންވިތާ 15 ވަނަ އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ މި ޕާރޓީގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނަށާއި މި ޕާރޓީއަށް ތާޢީދުކުރައްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަމެވެ. […]
މަޖިލީހުން އެކުލަވާލި ކޮވިޑް-19 ގެ ރިޕޯރޓްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި.
ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާ ތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ޢާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތުގެ ހުށަހެޅުންތައް، ރައްޔިތުންގެ […]
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން، މަސްވެރިކަން ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ މިފިޔަވަޅަށް އެމްޑީޕީން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ ވާދަވެރި މާކެޓެއް އެފެއްދުމަށްޓަކައި ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން އާއްމުކޮއް ހުޅުވާލުމަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ބަލާގަނެ ޝުކުރު އަދާކުރާ ކުރަމެވެ. މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގުހޯދާދިނުމަކީ އެޖެންޑާ 19ގައި މިފާޓީގެ […]
1 2 3 4 5 6 7 8 396