ޚަބަރު

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަޙްމަދު ނުއުމާން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނުއުމާން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، ނުއުމާންގެ އާއިލާއާއި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. ނުއުމާނަކީ ނުޙަނު […]
ކޯވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މިދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ވެދޭ އެހީތެރިކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ޝުކުރު އަދާކުރުން.
ކޯވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މިދަތި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދެމިއޮތްކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކާޑާއި، އެހެނިހެންވެސް ކާބޯތަކެއްޗާއި، މުދާ […]
ސަރުކާރުގެ ނިންމެވުމަށް މަރުޙަބާކިއައި، އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ކޭމްޕޭނުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކެއް އެއްކޮށް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމުން
ކޮވިޑް-19 އާގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރެވި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ޤައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވައި، ދެއްކެވި އިރުޝާދުތަކަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން މަރުޙަބާ […]
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ނުކުރާނެ- އަފްޝަން
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ގިނަ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވާނީ ހުއްޓާލާފައިކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގާނެކަމަށް ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީހުން އެއްވެގެން ބާއްވާ ހުރިހާ އިވެންޓެއް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) އިންތިޚާބު 2020 ގައި މިޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިއްބާ، މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވައިގެން މިއިންތިޚާބުތަކުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރާ ފަރާތްތައް ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރުމަށް ފޮނުވައިފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) އިންތިޚާބު 2020 ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓުދީފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތިއްބާ، މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވައިގެން މިއިންތިޚާބުތަކުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާފައިވާތީ، މިޕާޓީގެ […]
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެމްޑީޕީ ތައްޔާރު – ރަށްވެހި ފަތިސް ތަރުޖަމާނު
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުންވެސް އެމްޑީޕީ އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ތަރުޖަމާނު، އަފްޝަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޯވިޑް19ގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނު މުއާސަލާތީ […]
އެމްޑީޕީގެ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިއެކު
އެމްޑީޕީގެ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި އެކުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މައި ކެމްޕެއިން ޓީމުން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ 93000 އަށްވުރެގިނަ މެންބަރުންތިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމުގައިވާތީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ […]
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އެއިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތެއް މިޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފި.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އެއިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގައްދޫ ޖަލްސާއަށް ވަރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު – އަފްޝަން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ (4 މާރޗް) ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް މައި ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން […]
ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގައްދޫ ހަރުގެ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ – އަފްޝަން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދަތުރުފުޅު މިއަދު (4 މާރޗް، ބުދަ) […]
1 2 3 4 5 6 7 8 395