ޚަބަރު

ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނަށް ރައީސް ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފައްޓަވަނީ – އަފްޝަން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ފައްޓަވާނެ […]
އަންހެނުންގެ ކޮންފަރަންސް ރަށްވެހިފަތިސް ފެސްޓިވަލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި
އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ފަރާތުން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ފެސްޓިވަލް 7 މާރިޗުވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
‫ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔާރ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އެޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ނުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް – އަފްޝަން‬
އެމްޑީޕީގެ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފު މިއަދު(2މާރޗް، ހޯމަ) ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔާރ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އެޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި […]
5000 ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކީ ޖީލުތަކަށްޓަކައި އެޅި އެންމެ މުޙިއްމު ފިޔަވަޅު- އަފްޝަން
އިއްޔެ ބައެއް ޚަބަރުތައް އައިސްފައިވާގޮތުން “އެމްޑީޕީ އިންވެސް ދައްކަނީ ކޮންކްރީޓު ތަރައްޤީއޭ” މިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ 5000 ދިވެހި ކުދިން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާކަމަށާއި […]
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ޔާމީން މުޅިން ދެކޮޅު ނިޒާމެއް: ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފު
ޕީޕީއެމް އިން ތަންފީޒުކުރަމުންދަނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުކަމަށް އެ ޕާޓީއިން އަޑުހަރުކޮށް ބުނާބުނުން ބަލައިގަންނަކަމަށާއި، އެސިޔާސަތަކީ މަރުކަޒީ ނިޒާމު ޤަބޫލުނުކުރުންކަމުގައި ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ޢަބްދުލް ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤަވާޢިދުން […]
ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ދައްކާ ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެ ޙައްޤުތަކަކީ މިޕާޓީގެ ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނިފައިވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އަދި، މިޕާޓީއަކީ އެޙައްޤުތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި ވަކާލާތު […]
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުވަމުން އަންނަތަން މިހާރުވެސް ފެންނަންފަށައިފި ކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތް ކައުންސިލުން އިންތިޚާބަށްފަހު ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ބަދަލު ފެންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސްޕޯކްސް ޕާރސަން އަފްޝަން ވިދާޅުވެއްޖެ.
އެމްޑީ.ީ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި މިއަދުއޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަފްޝަން ވިދާޅުވީ، މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް އާއްމުންނަށް ފެންނަގޮތް ހަދާފައިވާކަމަށާއި ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަން ހާމަކަމާއިއެކު ފެންނަން ފެށުމާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ އޮޅުންފިލަމުން ދާނެކަމަށާއި ކައުންސިލްތައް […]
އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން އޭގެ ހައްޤުވެރީންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީއެއް
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ އެމްޑީޕީ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިފަހަރުގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ހޯދައި ދިނުންކަމަށް ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފް […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޕާޓީގެ ރައީސް “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުތައް މާރޗް މަހު ފައްޓަވާނެ
ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގެވުމުގެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތުރުފުޅުތައް މިފެށޭ މާރޗް މަހު ފައްޓަވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކި އަތޮޅުތަކުގެ […]
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގައި ވީހާވެސް މަދުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަށް ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމުގައާއި މިގޮތުން ވީހާވެސް މަދުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސް […]
1 2 3 4 5 6 7 8 394