ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޕާޓީގެ ރައީސް “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުތައް މާރޗް މަހު ފައްޓަވާނެ
ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގެވުމުގެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތުރުފުޅުތައް މިފެށޭ މާރޗް މަހު ފައްޓަވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކި އަތޮޅުތަކުގެ […]
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގައި ވީހާވެސް މަދުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަށް ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމުގައާއި މިގޮތުން ވީހާވެސް މަދުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސް […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
17 އަދި 18 ފެބްރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައިވާ ލިންކްތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ސިޓީތަކުގެ ވަގުތީ […]
އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލޮބުވެތި މަންމަ އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަފްޝާން ލަޠީފުގެ ލޮބުވެތި މަންމާފުޅު މއ.މަލުވިލަ މަރިޔަމް ރަޝީދު އަވަހާރަވުމުގެ ފުންހިތާމައިގައި މިޕާޓީން ބައިވެރިވަމެވެ. މަރިޔަމް ރަޝީދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު އިއްޔެގެ […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވ.ތިނަދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/037 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވ.ތިނަދޫގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މިއަދު (18 ފެބްރުވަރީ 2020 ) މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ. މާލޭގައި ވޯޓުލުން […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި އޮންނާނެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/036 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށިތައް ކައިރީގައި އޮންނާނީ މިލިސްޓު ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ ވޯޓާރސް ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/036 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ ތަފްސީލު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އަށް އެމްޑީޕީން ސްޕޯކްސްޕާރސަންއެއް ހަމަޖައްސައިފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަކަށް މ.މަލުވިލަ އަލްފާޟިލާ އަފްޝަން ލަޠީފު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން “LCE20” އަށް ބޭނުންކުރާނެ ޕޯސްޓާރ ހަރުކުރުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ.
15 ފެބްރުވަރީ 2020 (ހޮނިހިރު) ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެދުނު 09:00 ގައެވެ. އަދި މާލޭގައި މިހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މައި […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ފަސްކުރުމާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/035 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީވަނީ، 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 7:30 އަށް ބާއްވާ ގޮތަށް ފަސްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ […]
1 2 3 4 5 6 7 8 393