ޚަބަރު

31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން
MDP/EC/2020/023 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްއުސްތާޛު މަހުފޫޒު ސަޢީދު، އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަލިމަނިކު އަދި އަލްފާޟިލާ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި އޮންނާނެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/022 31 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށިތައް ކައިރީގައި އޮންނާނީ މިލިސްޓު ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
MDP/EC/2020/021 ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ)ގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި 2 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 22:00 އަށްވަނީ އިތުރު […]
31 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން
MDP/EC/2020/020 ދަރުބާރުގެ – މާލޭގެ ފޮށިތައް ކަލާފާނު ސްކޫލް – ގއ އަތޮޅު ، ގދ އަތޮޅު، ށ އަތޮޅު، ނ އަތޮޅު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް – އައްޑޫ ސިޓީ، ވ އަތޮޅު، މ […]
ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
MDP/EC/2020/019 ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ރަށު ކައިންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ސިޓީ ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
#އެޖެންޑާ19ރަށަށް އައްޑޫ ސިޓީ ވާރކްޝޮޕް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ސްޕީޗް
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2020 ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން
MDP/EC/2020/018 ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން – 26 ޖެނުއަރީ 2019 (އާދިއްތަ) ވޯޓާސްލިސްޓް އަކީ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2020 ޕްރައިމަރީ އަށް ޢިއުލާން ކޮއްފަ ވާ ލިސްޓް އެވެ. ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/017 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓު އާއމުކުރީމެވެ. އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޓީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހޯދުމާއިގުޅޭ
MDP/EC/2020/016 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކުރައްވާ ކެެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ފޮއްޓަކަށް 2 މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތު އައިޑީކާޑުގެ […]
“އެޖެންޑާ19 ރަށަށް” ވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ޓީމްތަކުން ދަތުރު ފަށައިފި
23 ޖެނުވަރީ 2020 “އެޖެންޑާ19 ރަށަށް” ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ރަށްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓީމުތަކުން މިއަދު (23 ޖެނުއަރީ، ބުރާސްފަތި) ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. “އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް”ވަރކްޝޮޕް އަކީ LCE20 އިންތިޙާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ […]
1 2 3 4 5 6 7 8 391