އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރުން – ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން 2024

ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލެވުނު އިއުލާން ނަންބަރު: MDP/2024/019 މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، އެންމެ ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތައް އިންތިޙާބަކާއިނުލާ ވަނީ ހޮވިފައިއެވެ.
މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތައް

08 ޖުލައި 2024