ޚަބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/031 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު، vplce20@gmail.com އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކަމުގެ ސިޓީ، […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާއާއި ގއ އަތޮޅުގެ މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއި ބެހޭ
MDP/EC/2020/030 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ، ގއ އަތޮޅުގެ ވިލިނގިލި ފިޔަވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވޯޓުލުން މާލޭގައި އޮންނާނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި، އަދި ގއ ވިލިނގިލީގެ ވޯޓުލުން […]
31 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
MDP/EC/2020/029 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ލޯކަލް ކައުސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓާއިގުޅޭ
ލޯކަލް ކައުސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓު ގުނައި ނިމުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް، ވޯޓު ކަރުދާހެއް ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ގޮތާމެދު އުފެދުނު ޚިލާފެއްގެ ސަބަބުން ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން […]
31 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ސިޓީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
MDP/EC/2020/028 މާލެ ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓުފޮށި ގުނުމާއި، ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އަލުން ބޭއްވުމާއި ބެހޭ
MDP/EC/2020/027 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓުގުމުގައި އުފެދުނު ޚިލާފެއްގެ ސަބަބުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމާއި ހަމައަށް ދެވިފައިނުވާތީ އެފޮށީގެ ވޯޓުގުނުން އޮންނާނީ 5 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު […]
އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާއިގުޅޭ
MDP/EC/2020/026 31 ޖަނަވަރީ 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކާއި، ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ފެންނަކަމަށް އެކޮމެޓީން […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގެ 2020 ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން
MDP/EC/2020/025 2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މިޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އެޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދެވޭނީ 01 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން […]
ޕްރައިމެރީއަށް ވާދަކުރާ 2 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލުކުރުން
MDP/EC/2020/024 ކުޑަކުދިންނާއެކު ޖިންސީޢަމަލު ހިންގުމާއި، އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކުދިންނާމެދު ޙަމްދަރުދީވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެފަދަ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނާމެދު ޙަމްދަރުދީވެ އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އެކަމާ ދެކޮޅު، އަދި […]
31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން
MDP/EC/2020/023 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްއުސްތާޛު މަހުފޫޒު ސަޢީދު، އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަލިމަނިކު އަދި އަލްފާޟިލާ […]
1 3 4 5 6 7 8 9 393