ޚަބަރު

ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ދައްކާ ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެ ޙައްޤުތަކަކީ މިޕާޓީގެ ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނިފައިވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އަދި، މިޕާޓީއަކީ އެޙައްޤުތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި ވަކާލާތު […]
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުވަމުން އަންނަތަން މިހާރުވެސް ފެންނަންފަށައިފި ކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތް ކައުންސިލުން އިންތިޚާބަށްފަހު ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ބަދަލު ފެންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސްޕޯކްސް ޕާރސަން އަފްޝަން ވިދާޅުވެއްޖެ.
އެމްޑީ.ީ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި މިއަދުއޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަފްޝަން ވިދާޅުވީ، މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް އާއްމުންނަށް ފެންނަގޮތް ހަދާފައިވާކަމަށާއި ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަން ހާމަކަމާއިއެކު ފެންނަން ފެށުމާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ އޮޅުންފިލަމުން ދާނެކަމަށާއި ކައުންސިލްތައް […]
އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން އޭގެ ހައްޤުވެރީންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީއެއް
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ އެމްޑީޕީ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިފަހަރުގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ހޯދައި ދިނުންކަމަށް ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފް […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޕާޓީގެ ރައީސް “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުތައް މާރޗް މަހު ފައްޓަވާނެ
ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގެވުމުގެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތުރުފުޅުތައް މިފެށޭ މާރޗް މަހު ފައްޓަވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކި އަތޮޅުތަކުގެ […]
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގައި ވީހާވެސް މަދުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަށް ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމުގައާއި މިގޮތުން ވީހާވެސް މަދުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސް […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
17 އަދި 18 ފެބްރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައިވާ ލިންކްތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ސިޓީތަކުގެ ވަގުތީ […]
އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލޮބުވެތި މަންމަ އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަފްޝާން ލަޠީފުގެ ލޮބުވެތި މަންމާފުޅު މއ.މަލުވިލަ މަރިޔަމް ރަޝީދު އަވަހާރަވުމުގެ ފުންހިތާމައިގައި މިޕާޓީން ބައިވެރިވަމެވެ. މަރިޔަމް ރަޝީދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު އިއްޔެގެ […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވ.ތިނަދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/037 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވ.ތިނަދޫގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މިއަދު (18 ފެބްރުވަރީ 2020 ) މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ. މާލޭގައި ވޯޓުލުން […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި އޮންނާނެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/036 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށިތައް ކައިރީގައި އޮންނާނީ މިލިސްޓު ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ ވޯޓާރސް ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/036 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ ތަފްސީލު […]
1 5 6 7 8 9 10 11 396