ޚަބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/017 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ލިސްޓު އާއމުކުރީމެވެ. އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޓީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހޯދުމާއިގުޅޭ
MDP/EC/2020/016 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކުރައްވާ ކެެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ފޮއްޓަކަށް 2 މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތު އައިޑީކާޑުގެ […]
“އެޖެންޑާ19 ރަށަށް” ވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ޓީމްތަކުން ދަތުރު ފަށައިފި
23 ޖެނުވަރީ 2020 “އެޖެންޑާ19 ރަށަށް” ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް ރަށްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓީމުތަކުން މިއަދު (23 ޖެނުއަރީ، ބުރާސްފަތި) ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. “އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް”ވަރކްޝޮޕް އަކީ LCE20 އިންތިޙާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ […]
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމާއިބެހޭ
މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މިޕާޓީީ ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓުލުމާގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. މި ޕްރައިމެރީއަކީ، 4 ބާވަތެއްގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރައިމެރީއެކެވެ. އެއީ، (ހ) […]
#އެޖެންޑާ19ރަށަށް އެމްޑީޕީ މުޅި ރާއްޖޭގައި، ކެމްޕެއިންގެ މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ލީޑާރޝިޕުން ބޭއްވި ޕްރެސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/015 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 2 ދުވަހުގެ ފުރަސަތެއް ހުޅުވާލަމެވެ. […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓު
MDP/EC/2020/014 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020
MDP/EC/2020/013 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ (16 ޖެނުއަރީ 2020) 9:00 އަށްވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް
MDP/EC/2020/012 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް އަތޮޅު ކައުންސިލް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 – ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ
MDP/EC/2020/011 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު މިއަދުން (11 ޖެނުއަރީ 2020 ) ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި […]
1 5 6 7 8 9 10 11 393