ޚަބަރު

އިއުލާން MDP/2019/004
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިއުލާން މި ޕާޓީގެ އިއުލާން ނަންބަރު MDP/2019/003( 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019) އާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މިޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ […]
އިއުލާން MDP/2019/003
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ​މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކުގެ އިންތިޚާބު 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ​​ވީމާ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމުތަކަށް […]
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިއުލާން
މިހާރު ހުސްވެފައިވާ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެކަމާއި، މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ […]
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ 167 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 2/2
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ 167 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 1/2
ޔޫތުވިންގުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އިސްލާހު
ޔޫތުވިންގުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އިސްލާހު ބެއްލެވުަމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
ޔޫތު ކޮންގްރެސް އާއިގުޅޭ އިއުލާން
އޯގަސްޓް 30 އަދި 31 މި ދެދުވަހު ހުޅުމާލެ ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ޔޫތު ކޮންގްރެސްގައި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު […]
އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގައި 48 ދާއިރާއެއް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ބަރަކާތްތެރި އަލްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން އަރިސް ކުރަން.
1 2 3 4 5 383