ޚަބަރު

ނިންމުން: MDP/2021/002 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) ގެ ބޯޑަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން މެންބަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ ނިންމުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރު ކަނޑައެޅުމަށް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު 23 މެއި 2021 ވީ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އިތުރަށް ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންގޮސްފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އިތުރަށް ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދު އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 6 މެއި 2021 […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، ހަރުދަނާ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވައިލާ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، ހަރުދަނާ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވައިލަން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 6 މޭ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ހާއިރު […]
ރޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ހިންގި ޢަމަލާމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގޮވާލާ ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރޭގައި މާލޭގައި ޒުވާނުންތަކެއް ކުރި ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާއެއްގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ލޮލަށް ކައިރިމިނުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައި ފުލުހުން ހިންގި ޢަމަލާމެދު […]
ސަރުކާރުގެ އެހެން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަކުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފަންނީ ކެޓަގަރީއިން ފްލެޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފަންނީ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ (H4 ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން، H5 ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ، އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ފްލެޓުގެ ފަންނީ ކެޓަގަރީ) ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، ހިޔާ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަޙްމަދު ރިޝްވާންގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2020 އެމްޑީޕީ ގެ އަހަރީ ހިސާބު އާއްމު ކުރުން
2020 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ އައު ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމުގައި ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފި
ސަރަޙައްދީ އެކުވެރިކަމުގެ ހިޔަލުގައި، ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ އައު ފުރުސަތުތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންހިފޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމުގައި ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފިއެވެ. ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ފަރާތުން ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 11 […]
ކޯވިޑު ވެކްސިންއާމެދު ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވިޔާނުދާ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަތައް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބުނާތީ ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
ކޯވިޑުން ދިފާޢުވުމު ހަތިޔާރަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގަތް ވެކްސިންއާމެދު ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވިޔާނުދާ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަތައް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބުނާތީ ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން އުފާކުރާކަމުގައި ބުނެފައެވެ. ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭންގެ […]
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕޭން ޓީމުތަކާއެކު ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް މިރޭ ފެށޭނެ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕޭން ޓީމުތަކާއެކު ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް މިރޭ ފެށޭނެކަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ރަށްވެހި ކެންޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން މުޙައްމަދު […]
1 2 3 4 5 396