ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ ނައިފަރު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންމަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި، އެމަނިކުފާނުން ކާރުކޮޅަށް […]
އެމްޑީޕީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭސިޓީގައި ދެވުނު ނިރުބަވެރި ޙަމަލާ، އެމްޑީޕީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއިން […]
މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން.
މިޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިޕާޓީން ދެކޭ ގޮތުގައި އެހަމަލާއަކީ ސީދާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ […]
އިއުލާން: MDP/2021/009 ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު
ދާއިރާ އިންތިހާބު 2021 ގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 06 މެއި 2021، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 08 މެއި 2021، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12.00 އާއި […]
ރޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ހިންގި ޢަމަލާމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގޮވާލާ ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރޭގައި މާލޭގައި ޒުވާނުންތަކެއް ކުރި ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާއެއްގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ލޮލަށް ކައިރިމިނުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައި ފުލުހުން ހިންގި ޢަމަލާމެދު […]
ސަރުކާރުގެ އެހެން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަކުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފަންނީ ކެޓަގަރީއިން ފްލެޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފަންނީ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ (H4 ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން، H5 ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ، އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ފްލެޓުގެ ފަންނީ ކެޓަގަރީ) ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، ހިޔާ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަޙްމަދު ރިޝްވާންގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ އައު ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމުގައި ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފި
ސަރަޙައްދީ އެކުވެރިކަމުގެ ހިޔަލުގައި، ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދަމުންދާ އައު ފުރުސަތުތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންހިފޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން ކަމުގައި ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފިއެވެ. ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ފަރާތުން ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 11 […]
ކޯވިޑު ވެކްސިންއާމެދު ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވިޔާނުދާ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަތައް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބުނާތީ ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
ކޯވިޑުން ދިފާޢުވުމު ހަތިޔާރަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގަތް ވެކްސިންއާމެދު ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވިޔާނުދާ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަތައް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބުނާތީ ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން އުފާކުރާކަމުގައި ބުނެފައެވެ. ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭންގެ […]
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕޭން ޓީމުތަކާއެކު ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް މިރޭ ފެށޭނެ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕޭން ޓީމުތަކާއެކު ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް މިރޭ ފެށޭނެކަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ރަށްވެހި ކެންޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން މުޙައްމަދު […]
1 2 3 4 5 396