ޚަބަރު

މ. އިރާކުމާގެ އާދަމް މޫސާ ނިޔާވުމުގެ ހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ބައިވެރިވުން
ދިވެހިރާއްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އިސް ޙަރަކާތްތެރިއެއްކަމަށްވާ މ. އިރާކުމާގެ އާދަމް މޫސާ (ކޮމާންޑަރު) ނިޔާވުމުގެ ހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން ބައިވެރިވަމެވެ. އަލްމަރްހޫމް އާދަމް މޫސާ ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޓްރެވެންޑްރަމްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެމުން […]
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2019
ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް 2019 އިންތިޚާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް މުޤައްރިރުންނާއި، ނައިބު މުޤައްރިރުން ޢައްޔަންކޮށްފިއެވެ.
ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގައި އެކު ޖުމުލަވަނީ 176 ޖާގައެވެ. ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑީވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް 87 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާތީ، ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ 132 ޖާގަ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ […]
ސްރީލަންކާގެ ބައެއް ހޮޓާތަކަށާއި އަޅުކަން ކުރާ ބައެއް ތަންތަނަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ބައެއް ހޮޓާ ތަކަށާއި އަދި އެ ޤައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ހަމަލާ މިޕާޓީން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އެހަމަލާގައި މިހާތަނަށް 160 […]
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން ގއ.ވިލިނގިލި ދާއިރާގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްފަހު ގއ. ވިލިނގިލި ހިޔަލީގެ ހާރޫން ރަޝީދަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިލައްވާފައި ވަނިކޮށް، އެދާއިރާގެ މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރ ސައުދު ޙުސައިނަށް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ ރައީސް (ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރ) މުޙައްމަދު ރައޫފު މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާތީ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް އަމީޒު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ސައުދުﷲ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ދިނުމަށްއެދި އެދާއިރާގެ 112 އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީއިން ހުށަހަޅާ 19 ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު
އެޖެންޑާ19 އެކުލަވައިލާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް އެމްޑީޕީއިން ގޮސް، ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގާ، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ޚިޔާލުތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު، ކަމާބެހޭ ޢިލްމާއި، ޙިލްމުގެ އަލީގައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއްގެވެސް ފަރުވާއަކީ އެޖެންޑާ19 އެވެ. […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާ އާއި ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން 86 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަންވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ތާޢީދުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން މަރުޙާބާ ކިޔަމެވެ. ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
ނިއު ޒީލޭންޑުގައި ހިނގި ޤަތުލުޢާންމު އިސްތިންކާރުކުރުން
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރަށް ގޮސް ތިބި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގި ޤަތުލުޢާންމާމެދު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ނުހަނު ގަދައަށް އިސްތިންކާރު ކުރަމެވެ. ކްރައިސްޗާޗުގެ މަސްޖިދުލްނޫރަށާއި އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަންތިބި […]
އޭޕީޑީޔޫގެ ވައިސް ޗެއާރމަންއަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތުމުން ޗެއާރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓް ޔުނިއަން އަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާ ކުރިއަރުވަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވެގެން ހިނގާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މިމަހުގެ 13 އިން 15 އަށް ކޮލަންބޯގައި ބޭއްވުނު މިޖަމިއްޔާގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާސަން […]
1 2 3 4 5 6 7 384