ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ފާސްވުމުން ފުލުހުންގެ ތަޞައްވަރަށާއި ކުރިއެރުމަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލާމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ފާސްކުރުމާ ހަމާގައިވާ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލަކީ، އެ ބިލު ފާސްކޮށް ޤާނޫނަކަށްވެ ތަންފީޒުކުރެވުމުން، ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާގެ ތަޞައްވަރަށާއި ކުރިއެރުމަށް ބޮޑެތި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ޤާނޫނެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ދިހަވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ދިހަވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ސްޕީޗް
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ނުވަ ވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ނުވަ ވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިޠާބު
Maldivian Democratic Party (MDP) warmly congratulates the newly elected New Zealand MP Dr. Ayesha Verrall.
MDP is thrilled to congratulate Dr. Ayesha Verrall – a dual Maldivian citizen, on her election to the parliament of New Zealand. It is a […]
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ އަށްވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ އަށްވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަތްވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަތްވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކެއް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ވީމާ، އެ ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ސެޕްޓެމްބަރ 27 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ […]
އީވާން ނަސީމަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލުމާއި އަދި ބަޑިޖަހައި އިތުރު ގައިދީން މެރި ޖަރީމާއަށް 17 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން
19 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހަކީ މ.އޭޝިއާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އީވާން ނަސީމު މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަހައްޓައިގެން ތަޅައި އަނިޔާކޮށް މަރާލިތާ 17 އަހަރު ފުރޭ ހިތާމަވެރި ދުވަހެވެ. އަނިޔާވެރި […]
1 2 3 4 5 6 7 397