ޚަބަރު

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ”ފިކްސް“ ކުރުމަށް – ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާއިރު އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ އިންތިހާއަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީވެ އެކަމާ މެދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިންމާ […]
ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރާނަން – ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އިސްވެތިބެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮޅުވާލަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ޝަމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުނެފިއެވެ. […]
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔަސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔަސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހެދުމަށް ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން – ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރެޖިސްޓާ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަމުން ގެންދާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފިައެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި […]
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުވަމުން ގެންދިއުމަކީ ރައްޔިތުން “އަޅުވެތި ކުރުވުން” – ސްޕޯކްސްޕާސަން އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުމާއި މަަސައްކަތް ކުރުވަމުން ގެންދިއުމަކީ ރައްޔިިތުން އަޅުވެތިކުރުވުން ކަމުގައި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. […]
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންގމޭޓް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އައްޑޫ […]
މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރަނީ އެކެއްގެ މުށުތެރެއަށް ހުރިހާ ބާރެއް ލައިގެން: އިބޫ ޞޯލިހް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރަނީ އެކެއްގެ މުށުތެރެއަށް ހުރިހާ ބާރެއް ލައްވައިގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ […]
ޖަޒީރާ ރައީސް ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން ކުރިއަށް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ޖަޒީރާ-ރާއްޖޭ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަށް މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިދަނީ ކުރިއަށެވެ. މާލޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން ކުރިއަށްދާއިރު އިއްޔެ ވަނީ މައްޗަންގޮޅީ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަމާޒަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާންކުރާ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ ރާއްޖޭގައި އަށަގެންނެވުން : ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި މުޙާތަބުކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، މިއީ އެމްޑީޕީ އެންމެ […]
މިއަދު ބޭއްވުނު ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ޑެލެގޭޝަން ނިކުމެވަޑައިގެންފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު މިބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު […]
1 2 3 4 5 6 7 376