ޚަބަރު

ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 5 ޑިސެމްބަރ 2018
5 ޑިސެމްބަރ 2018: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކޮޕް24 ކްލައިމެޓް ކޮންފަރރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިއަދު ޕޯލެންޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރު ވ.ފެލިދޫ ދާއިރާ ، ޅ.ހިންނަވަރު އަދި ސ.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއިން އެމް.ޑީޕީއާއި އަލަށް […]
ރައީސް ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ ރޭ މައްޗަންގޮޅި ކާމިނީ މަގުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 4 ޑިސެމްބަރު 2018
4 ޑިސެމްބަރ 2018: ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ އަދި ލ އިސްދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީ.ޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންގެ ފޯރމްތައް ދެ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ވަކިވަކިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން ޙަސަން ލަތީފާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 3 ޑިސެމްބަރު 2018
3 ޑިސެމްބަރ 2018: ހ.ދ މަކުނުދޫއާއި ނ މިލަންދޫގެ ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވާ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި ރޭ ހެންވެއިރު ހުނޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ […]
ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 169 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރޭ ބާއްވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޙާބުގައި 87 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ރޭ މާރބަލް ހޮޓެލަގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުންނެވެ.
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކަން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ވަފްދާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދެފަރާތުންވެސް ކުރެވެންހުރިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރަކުރެވިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު […]
ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި
ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ބަލައި ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓެއް މިއަދު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮޅުވާލުން
އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޖެހިފައިވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި އިންތިޚާބީ ޤާނޫނުތައް ރައީސް ޔާމީނަށް […]
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނީ ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ކޮށްގެން – އިބޫ ސޯލިހް
މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ރާއްޖެ ތަރައްގީކޮށްގެން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވަމުން އިބޫ […]
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޓޭޓް އިބޫ ސޯލިހް މާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ބައެއް ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި!
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޓޭޓް އިބޫ ސޯލިހް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އިވެންޓަކީ “ގެޓް-ޓު-ނޯ އިބޫ ސޯލިހް” ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުރާސްތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލެގާއި ބާއްވާފައިވާ […]
1 2 3 4 5 6 7 379