ޚަބަރު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކެއް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ވީމާ، އެ ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ސެޕްޓެމްބަރ 27 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ […]
އީވާން ނަސީމަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލުމާއި އަދި ބަޑިޖަހައި އިތުރު ގައިދީން މެރި ޖަރީމާއަށް 17 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން
19 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހަކީ މ.އޭޝިއާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އީވާން ނަސީމު މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަހައްޓައިގެން ތަޅައި އަނިޔާކޮށް މަރާލިތާ 17 އަހަރު ފުރޭ ހިތާމަވެރި ދުވަހެވެ. އަނިޔާވެރި […]
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ޙިއްސާ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ޗެއާރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޓީ މިލިންކުންް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަށިކޮޅުގައި އަލިފާންޖެހުމަށް ގޮވާ ޗެނަލް13 އިން ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓު ކުށްވެރިކުރުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ހަށިކޮޅުގައި އަލިފާންޖެހުމަށް ގޮވާލާ، ޗެނަލް13 އިން 3 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން […]
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ފަސްވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ފަސްވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަތަރުވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ހަތަރުވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ތިންވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ތިންވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ދެވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ދެވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 169 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 2 3 4 5 6 7 396