ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް – ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަން 2024

ޤައުމީ މަޖިލިސް ބައި- އިލެކްޝަންއަށް ހުޅުވާލެވުނު ނަންބަރު: MDP/2024/019 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލަފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ބާވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކާއި، އެދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރާއިއެކު އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ. މިދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 02 އޯގަސްޓް 2024 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރާއިއެކު

08 ޖުލައި 2024