ޚަބަރު

ވޯޓުފޮށިތަކާ ޙަވާލުވާ މުޅި ލިސްޓު ޢާންމުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުފޮށިތަކާ ޙަވާލުވާ މުޅި ލިސްޓު އެމްޑީޕީން މިއަދު ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ އިސްވެރީންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ […]
ސިޓީތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ވޯޓުފޮށިތަކާ ޙަވާލުވާ ފަރާތްތައް ޢާންމުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުފޮށިތަކާ ޙަވާލުވާ ގިނަ ފަރާތްތައް ޕާޓީން އާންމުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޓީތަކުގައި ބަހައްޓާ ފޮށިތައް ފިޔަވައި […]
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރުންވެސް ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ފޮށި ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް ނިންމައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރުން ފެށިގެން، އެންމެހާ އިސްވެރިން ބައިވެރިވާނެކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ […]
ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްފި
މި ހިނގާ 2019 އަހަރުގެ އެޕްރީލުމަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން، ރީރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިވި މައްސަލަތައް […]
2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ނެގުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް އެމްޑީޕީން މިއަދު ޢާންމުކޮށްފި
18 ޖަނަވަރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީން މިއަދު ޢާންމުކުރީ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާގުޅިގެން ނިންމި ނިންމުންތަކެވެ. މިގޮތުން ޝަކުވާ ކޮމިޓީއިން ނިންމި 15 ނިންމުމުގެ […]
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019 އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުން
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019އާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް މިއަދު އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގައި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ދެއްވީ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަލްއުސްތާޛް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއާ، ޕްރައިމަރީގެ މަސައްކަތް […]
އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާ އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބު މިއަދު ބާއްވައިފި.
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާ އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އިންތިޚާބު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ވޯޓުލުން ބޭއްވިފައިވަނީ މާލޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގެ އަދި […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 7 ޑިސެމްބަރ 2018
މިއަދާއި މިރޭގެ ވަގުތު ތަކުގައި ރ.އުނގޫފާރު، ލ.ފޮނަދޫ، ތ.ކިނބިދޫ، ހެންވެއިރު އުތުރު، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު، ފުވައްމުލައް ދެކުނު، އއ.ތޮއްޑޫ ދާއިރާ، ރ.މަޑުއްވަރީ، ވިލިމާލެ، ރ.އިނގުރައިދޫ، މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު، ތ.ވިލިފުށި، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ، ގއ.ވިލިގިލ، ތ.ގުރައިދޫ، ސ.ހިތަދޫ، […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 6 ޑިސެމްބަރ 2018
މިއަދުގެ މެންދުރު ކ.ކާށިދޫ ދާއިރާ ، ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯރމް ވަނީ އެދާރިތާތަކުން ޗެއާރޕާރސަން ހަސަން ލަތީފްގެ އަރިހަށް އަދި އއ.ތޮއްޑޫ، ގ.ދ މަޑަވެލި، ލ.ފޮނަދޫ، ށ.ކަނޑިތީމް، ލ.އިސްދޫ، […]
ވިއްސާރާގައި ގެއްލުންވި ގޭގެއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން ޙަސަން ލަތީފް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ރާއްޖެއާއި ވެރިރަށް މާލޭ ސިޓީއަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި، ހިނގި ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާގައި އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައްލިބުނު ބައެއް ގޭގެއާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގައި ޗެއާރޕާސަން […]
1 2 3 4 5 6 379