ޚަބަރު

ބާޣާވާތާ ގުޅިގެން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ދަޢުވާކުރި އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ތެރެއިން 70 މީހުންގެ މައްސަލަ ރިވިއުއަށް ހުށަހަޅައިފި
2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު، ބަޔަކުމީހުން ރާވައިގެން އޭރު އޮތް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލައި ބަޣާވާތްކުރުމާ ގުޅިގެން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގީކަމަށްބުނެ އައްޑު އަތޮޅުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ […]
އިއުލާން
2019 މާރިޗު 14 އިން 17 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވ. ޅ. އަދި ނ. އަތޮޅަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތުފުޅުކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝެޑިއުލްގެ ދަތިކަމަށްޓަކައި […]
އެމްޑީޕީގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންޒާރު ދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމުގެ ޖަގަހައަށް މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު، […]
އެމްޑީޕީގެ ފިކުރީ މުދާ، އެހެން ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާތީ އީސީގައި ޝަކުވާ އުފުލައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނޫން އެކިއެކި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރި ފޮޓޯތަކާއި، ޕޯސްޓަރުތަކާއި ސްޓިކާތަކާއި ނިޝާންތައް، ނާޖާއިޒުގޮތުގައި […]
ޤާނޫނީގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ތާރީޚުތަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ގެންނެވުމާމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ކަންބޮޑުވުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާކޮށްފައިވާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް، އެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ގެނެސް، މީގެ ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން […]
އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ޢާންމުކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓުން، އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެމްޑީޕީން މިއަދު ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. މި ގޮތުން […]
އެޖެންޑާ 19 އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކޮށްފި
މާލީން ބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމުގެ މުއްދަތުވަނީ 21 ފެބްރުއަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. މިމުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މިވަގުތު […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަށްއެދި މިއަދު 11 ފެބްއަރީ 2019 ގައި ޕާޓީންވަނީ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރާނެ ފޯމެޓެއް، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި 14 […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި، ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ގެނެސްދެނެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށްޓަކައި ޝުކުރާއި މުބާރިކުބާދީ ދެންނެވުން.
މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއައްޔާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި، ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ގެނެސްދެނެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން […]
1 2 3 4 5 6 382