ޚަބަރު

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕޭނުކުރާ މައްސަލަ އޭސީސީ އަދި އީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި، ފައިސާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ބޭނުންފުޅުކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސްއަލަ، ގުޅިފައިވާ ރިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވާނީ ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި […]
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި މީރާއަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ބިރުގަންނަ ތަނެއްގެގޮތުގައި ނޯންނާނެކަމުގައި އިބޫ ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި މޯލްޑީވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ބިރުގަންނަތަނެއްގޮތުގައެއް ނޯންނާނެކަމުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ބ އަތޮޅަށް […]
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯގެ ތަސައްވަރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ހިންގުންކަމުގައި އިބޫ ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ތަސައްވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގި، ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުވުންކަމުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ބ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ […]
ނިކުމެ ވޯޓު ލައްވާ, ވޯޓާ ކުޅޭކަށް ހަމަ ލާހިކެއް ނޫން – އިބޫ ޞާލިޙް
އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ރައްޔިތުން ނިކުމެ ވޯޓު ލެއްވުމަށާއި އެ ވޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބ.ހިތާދޫ ރައްޔިތުންނާ […]
އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން – އިބޫ ޞާލިޙް
އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދެން އުފެދޭ ސަރުކާރެއްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮންނާނެކަމަށާއި އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އޭގެ ޙައްޤު ބަދަލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ […]
އަމާނާތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަން ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށެއްނުލާނަން – ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ޞާލިޙް
އަމާނާތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށްނުލައްވާނެ ދެ ސިފަ ކަަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެ އިންސާފުގެ އައްސޭރިއަށް ގެންގޮސްދޭއްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ ޞާލިޙް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިބޫ ޞާލިޙް […]
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއް – ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ޞާލިޙް
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް ކަމުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ ޞާލިޙް) ވިދާޅުވިއެވެ. އިބޫ ޞާލިޙް މިހެން […]
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ބ.އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ ޞާލިޙް) ބ އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ބ.އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމާއި، ކެމްޕޭން ޖަގަހަތައް ހުޅުވައިދެއްވުމާއި […]
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ފޯމު ހުށަހައްޅުއްވައިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ފުރިހަމަ ތާޢީދާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކެންޑިޑަސީ […]
އޮޅުވާލުމަށް ވިސްނާލައްވާ ވަރުންގޮސް ރައީސްޔާމިނަށްވެސް ހުރިހާކަމެއް އޮޅިގެންދާތަން ފެންނަނީ – ސްޕޯކްސްޕާސަން އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކަންކަން އޮޅުވާލެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ބޮޑުކަމުން އެންމެ ފަހުން މިހާރު ފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީނަށްވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އޮޅިގެންދާތަން ކަމުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ […]
1 2 3 4 5 6 376