ޚަބަރު

ކޯވިޑު ވެކްސިންއާމެދު ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވިޔާނުދާ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަތައް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބުނާތީ ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
ކޯވިޑުން ދިފާޢުވުމު ހަތިޔާރަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގަތް ވެކްސިންއާމެދު ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވިޔާނުދާ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަކަތައް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބުނާތީ ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން އުފާކުރާކަމުގައި ބުނެފައެވެ. ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭންގެ […]
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕޭން ޓީމުތަކާއެކު ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް މިރޭ ފެށޭނެ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕޭން ޓީމުތަކާއެކު ޕާޓީގެ ލީޑާރޝިޕުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް މިރޭ ފެށޭނެކަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ރަށްވެހި ކެންޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން މުޙައްމަދު […]
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ހޯދޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްގެންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ހޯދުމަށާއި އެނިޒާމުގެ ކާމިޔާބީ ކަށަވަރުކުރުމަށް މޯލްޑިވިޑިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފެބްރުއަރީ 14 ވީ އާދިއްތަ […]
ވާދަވެރިންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ވާގިވެރިން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވި ހަމައަކީ “ބެގް، ބޮރޯ އޯ ސްޓީލް”، ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވީ ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން
މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ވާގިވެރިން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވި ހަމައަކީ “ބެގް، ބޮރޯ އޯ ސްޓީލް”ކަމަށާއި، ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވީ ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުންކަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފިއެވެ. ބަންދުނޫން […]
އެމްޑީޕީ އެދެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މުހިންމު ޑިމޮކްރެޓިކް އިޖުރާޢަތް ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށްގޮސް، ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލުމަށް ކަމަށް ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފި
އެމް.ޑީ.ޕީ އެދެނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ގޮސް، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މުހިންމު ޑިމޮކްރެޓިކް އިޖުރާޢަތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލުމަށްކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)އަށް ނުވާކަަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފިއެވެ. […]
އެމްޑީޕީއަކީ އުންމީދުގެ ޕާޓީ “ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭން”
އެމްޑީޕީއަކީ އުފަންވީއްސުރެ ކުރިއަށްދާނެ މަގާއި، ކަނޑައެޅި ހާމަކުރެވިފައިވާ ފާޅުކަން ބޮޑު ސިޔާސަތުތަކެއް ހުށަހަޅާ، ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދު ގެނެސްދީ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އެއުންމީދުތަކުގައި ކުލަޖައްސަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީކަމަށް ރަށްވެހިފަތިސް ކެންޕޭނުން ބުނެފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ […]
ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، ސިއްޙީ ނިޒާމާއި، ވެކްސިނާއިމެދު ޝައްކު އުފެއްދުމުގެ ވާސިތާއިން ސިޔާސީ މަންފާ ނެންގެވުމަށް މަސައްކަތްނުކުރުމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ގޮވާލައިފި
ކޯވިޑް19ގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، ސިއްޙީ ނިޒާމާއި، ވެކްސިނާއިމެދު ޝައްކު ނުއުފެއްދުމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުން ގޮވާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން 3 ފެބްރުއަރީ 2021 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި […]
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ބާރަވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ ބާރަވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެޖެންޑާ19 މެނިފެސްޓޯ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެޖެންޑާ19 މެނިފެސްޓޯ މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ އެގާރަވަނަ އަދަދު
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީގެ އެގާރަވަނަ އަދަދު މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
1 2 3 4 5 6 397