ޚަބަރު

18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓް
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް […]
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2019
MDP/2019/003 ނަންބަރު އިއުލާން ގައި 18 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ ހިންގާކޮމެޓީގެ މަޤާމުތަކަށްުކުރިމަތިލީ ބޭފުޅުން އިންތިހާބަކާ ނުލާ ވަނީހޮވިފައެވެ. އެއް […]
2015 ގައި އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާކުރިކަމަށް ބުނެ ޙުކުމްކުރި އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދިއްޖެ
5 މާޗް 2015 ގައި އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮލުމަށް އަޑުއުފުލައި، މުޒާހަރާކޮށްފައިވާތީކަމަށް ބުނެ، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިކޮށް، 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް […]
އިއުލާން MDP/2019/004
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިއުލާން މި ޕާޓީގެ އިއުލާން ނަންބަރު MDP/2019/003( 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019) އާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މިޕާޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ […]
އިއުލާން MDP/2019/003
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ​މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކުގެ އިންތިޚާބު 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ​​ވީމާ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމުތަކަށް […]
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިއުލާން
މިހާރު ހުސްވެފައިވާ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެކަމާއި، މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ […]
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ 167 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 2/2
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ 167 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 1/2
ޔޫތުވިންގުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އިސްލާހު
ޔޫތުވިންގުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އިސްލާހު ބެއްލެވުަމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
1 4 5 6 7 8 9 10 389