ޚަބަރު

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެމްޑީޕީ ތައްޔާރު – ރަށްވެހި ފަތިސް ތަރުޖަމާނު
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުންވެސް އެމްޑީޕީ އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ތަރުޖަމާނު، އަފްޝަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޯވިޑް19ގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނު މުއާސަލާތީ […]
އެމްޑީޕީގެ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއިއެކު
އެމްޑީޕީގެ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި އެކުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މައި ކެމްޕެއިން ޓީމުން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ 93000 އަށްވުރެގިނަ މެންބަރުންތިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމުގައިވާތީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ […]
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އެއިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތެއް މިޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފި.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ އެއިންތިޚާބުގައި އަމިއްލައަށް ވާދަކުރާ ކޮންމެ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގައްދޫ ޖަލްސާއަށް ވަރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު – އަފްޝަން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ (4 މާރޗް) ގައްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް މައި ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން […]
ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގައްދޫ ހަރުގެ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ – އަފްޝަން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދަތުރުފުޅު މިއަދު (4 މާރޗް، ބުދަ) […]
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނަށް ރައީސް ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފައްޓަވަނީ – އަފްޝަން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ފައްޓަވާނެ […]
އަންހެނުންގެ ކޮންފަރަންސް ރަށްވެހިފަތިސް ފެސްޓިވަލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި
އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ފަރާތުން “ރަށްވެހި ފަތިސް” ފެސްޓިވަލް 7 މާރިޗުވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
‫ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔާރ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އެޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ނުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް – އަފްޝަން‬
އެމްޑީޕީގެ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފު މިއަދު(2މާރޗް، ހޯމަ) ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔާރ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އެޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި […]
5000 ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކީ ޖީލުތަކަށްޓަކައި އެޅި އެންމެ މުޙިއްމު ފިޔަވަޅު- އަފްޝަން
އިއްޔެ ބައެއް ޚަބަރުތައް އައިސްފައިވާގޮތުން “އެމްޑީޕީ އިންވެސް ދައްކަނީ ކޮންކްރީޓު ތަރައްޤީއޭ” މިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ “ރަށްވެހި ފަތިސް” ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ 5000 ދިވެހި ކުދިން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާކަމަށާއި […]
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ޔާމީން މުޅިން ދެކޮޅު ނިޒާމެއް: ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފު
ޕީޕީއެމް އިން ތަންފީޒުކުރަމުންދަނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުކަމަށް އެ ޕާޓީއިން އަޑުހަރުކޮށް ބުނާބުނުން ބަލައިގަންނަކަމަށާއި، އެސިޔާސަތަކީ މަރުކަޒީ ނިޒާމު ޤަބޫލުނުކުރުންކަމުގައި ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ޢަބްދުލް ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤަވާޢިދުން […]
1 4 5 6 7 8 9 10 396