ޚަބަރު

އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާއިގުޅޭ
MDP/EC/2020/026 31 ޖަނަވަރީ 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކާއި، ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ފެންނަކަމަށް އެކޮމެޓީން […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގެ 2020 ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން
MDP/EC/2020/025 2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މިޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އެޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދެވޭނީ 01 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން […]
ޕްރައިމެރީއަށް ވާދަކުރާ 2 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލުކުރުން
MDP/EC/2020/024 ކުޑަކުދިންނާއެކު ޖިންސީޢަމަލު ހިންގުމާއި، އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކުދިންނާމެދު ޙަމްދަރުދީވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެފަދަ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނާމެދު ޙަމްދަރުދީވެ އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އެކަމާ ދެކޮޅު، އަދި […]
31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން
MDP/EC/2020/023 31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްއުސްތާޛު މަހުފޫޒު ސަޢީދު، އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަލިމަނިކު އަދި އަލްފާޟިލާ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި އޮންނާނެ ފައިނަލް ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
MDP/EC/2020/022 31 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށިތައް ކައިރީގައި އޮންނާނީ މިލިސްޓު ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުފޮށި […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
MDP/EC/2020/021 ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ)ގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި 2 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 22:00 އަށްވަނީ އިތުރު […]
31 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން
MDP/EC/2020/020 ދަރުބާރުގެ – މާލޭގެ ފޮށިތައް ކަލާފާނު ސްކޫލް – ގއ އަތޮޅު ، ގދ އަތޮޅު، ށ އަތޮޅު، ނ އަތޮޅު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް – އައްޑޫ ސިޓީ، ވ އަތޮޅު، މ […]
ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
MDP/EC/2020/019 ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ރަށު ކައިންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ސިޓީ ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
#އެޖެންޑާ19ރަށަށް އައްޑޫ ސިޓީ ވާރކްޝޮޕް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ސްޕީޗް
އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 2020 ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން
MDP/EC/2020/018 ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން – 26 ޖެނުއަރީ 2019 (އާދިއްތަ) ވޯޓާސްލިސްޓް އަކީ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2020 ޕްރައިމަރީ އަށް ޢިއުލާން ކޮއްފަ ވާ ލިސްޓް އެވެ. ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު […]
1 4 5 6 7 8 9 10 393