އިޢުލާން

29 އޭޕްރިލް 2010

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމް: އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
ޝަރުތު: ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމާއި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާ އަކުން ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ލިބިފައިވުން އަދި ފައިސާއާބެހޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއާރ ތަކަށް ފަރިތަވުން
މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހޭ ރަސްމީ ގަޑި: ހެނދުނު 8.00 ން ހަވީރު 4.00 އަށް
މުސާރަ: 6000/- ރުފިޔާ އާއި 8000/- ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް
ޒިންމާތައް: ޕާޓީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޕާޓީގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.. މީގެ އިތުރުން
ސުންގަޑި: މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 6 މެއި 2010 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަކާއި އެކު އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ސިޓީ އާއި ވަނަވަރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ފޯން:3340044، ފެކްސް 3322960، އީމެއިލް secretariat@mdp.org.mv