އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

28 އޭޕްރިލް 2010

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ (28 އެޕްރީލް 2010 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ) އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއްވެ. މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9.00 ގައެވެ.
މި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.