ދެންނެވުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި މިޕާޓިގެ މެމްބަރުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ކިޔުއްވާ މަރުޙަބާއާއި، ބަހައްޓާވާ މެހެމާންދާރީ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި “އެއްބުރުން” ހޮވުމަށް މި ޕާޓީއިން ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިންގެ އެކި މަސައްކަތަތަކުގައި މިޕާޓީގެ ޓީމުތަކުންނާއި މެމްބަރުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ […]
ބަޣާވާތުގެ ހާލަތުން ޤައުމު ސަލާމާތް ވުމަށް އެދި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް އެމްޑީޕިގެ ޗެއަރޕާސަން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
ބަޣާވާތުގެ ހާލަތުން ޤައުމު ސަލާމަތް ވުމަށް އެދި މާތް މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު ޕާޓީ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އަދި […]
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލުމަށް އިލިކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވަނީ ރަގަޅު ރަށުގައިތޯ ޗެކުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލުމަށް އިލިކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވަނީ ރަގަޅު ރަށުގައިތޯ ޗެކުކުރެއްވުން ވަރަށް މުހިންމުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އެލިކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރަޖިސްޓަރީ […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލާން އެދޭނަމަ ވޯޓު ލާން އެދޭ ތަނެއް 7 އޯގަސްޓް 2013ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލާން އެދޭނަމަ ވޯޓު ލާން އެދޭ ތަނެއް 7 އޯގަސްޓް 2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. […]
ޙާއްސަ ދެންނެވުން
އެމްޑީޕީގެ ޙާއްސަ ދެންނެވުން MDP-2013-DN-017 އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވޯޓް ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާނެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދާ ހުވަދޫ ރައްޔިތުން މާލޭގައި ވޯޓް ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ބަންދު […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލާން އެދޭނަމަ ވޯޓު ލާން އެދޭ ތަނެއް 7 އޯގަސްޓް 2013ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަވާ!
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލާން އެދޭނަމަ ވޯޓު ލާން އެދޭ ތަނެއް 7 އޯގަސްޓް 2013ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަވާ!
އެމްޑީޕީގެ ޙާއްޞަ ދެންނެވުން:
MDP-2013-DN-015 މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދާ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން މާލޭގައި ވޯޓް ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދާ ހުވަދޫ ރައްޔިތުން މާލޭގައި ވޯޓް ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ބަންދު ނޫން ކޮންމެ […]
ދެންނެވުން: ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭތޯ ޗެކްކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭތޯ ބެއްލެވުން 30 މެއި 2013 ގައި ވޯޓު ލުމަށް ހަޢްޤުވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މި ރިޖިސްޓްރީގައި އެބޭފުޅެއްގެ މައުލޫމާތު ސައްޙަތޯ ބެލުމަށްފަހު އެއްވެސް […]
ޚާއްޞަ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނަށާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކަށް 18 އޭޕްރީލް 2013 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 8:45 އަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލް […]
1 2 3 4