މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ޕެރޭޑާއި މެނިފެސްޓޯ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރުން

މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ޕެރޭޑާއި މެނިފެސްޓޯ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކުރެވިފައިވާކަން ދަންނަވަމެވެ. އަދި މެނިފެސްޓޯ ޕެރޭޑާއި މެނިފެސްޓޯ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޙެއް ފަހުން އަންގާނެވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.