ދެންނެވުން

އެމްޑީޕީގެ ޙާއްޞަ ދެންނެވުން
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ، އެރޭ ފޭދޫ ސްކޫލްގައި އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމާއިއެކު އެހެން […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 2014
މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ އިންތިޚާބް 29 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މާލޭ ސިޓީ ހޯލްގައި އަދި […]
އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން
MDP-2014-DN-017 އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން ކަޅު ހުކުރު ފާހަގަ ކުރުން 12 އޯގަސްޓް 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި މާލޭ ސިޓީ ހޯލް ގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި، […]
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން އިހްތިޖާޖު ކުރުން
MDP-2014-DN-015 އެމްޑީޕީގެ ޙާއްޞަ ދެންނެވުން ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން ބާއްވާ އިހްތިޖާޖު ކުރުން 12 ޖުލައި 2014، މިރޭ 10:00 ގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީސް (ހ.ޝަރާޝާ، ސޯސަންމަގު) […]
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރުން
މިޖޫންމަހުގެ 6 ން 7 ށް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ މި ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އަދި ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެ ތާރީޚް ހަމަޖެހުމުން […]
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ – 15 އޭޕްރީލް 2014
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 122 ވަނަ ޖަލްސާ (އާއްމު ޖަލްސާ) މިއޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ އާއްމު މެންބަރުންގެ […]
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. Mihaaru Reg Vefaivaa than Badhalukuran Edhey Form
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
Vis (space) ID No. ޖައްސަވާ 1414އަކަށް މެސެޖް ކުރައްވާ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވޯޓް ލިސްޓުގައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް (ނަން، އެޑްރެސް، އުފަން ތާރީޙް) ސައްޙަ ނޫންނަމަ (އައި ޑީ ކާޑް)އާ ތަފާތު ނަމަ […]
ވޯޓް ލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ މިފަހަރު ވޯޓުލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ފޮށި ގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ރަގަޅު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް VIS A000000 ޖައްސަވާފައި 1414 ކަށް މެސެޖް ކުރައްވާ އަދި އިލެކްޝަންސް ވެބް ސައިޓުންވެސް ޗެކް ކުރެއްވޭނެ ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ މިފަހަރު ވޯޓުލައްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން […]
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަން
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް، VIS (space) IDno: ޖައްސަވާ 1414 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ ނުބައިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާނަމަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެހީއަށް މާލެ ސިޓީ ޖަންބު ޖަގަހައާއި ގުޅުއްވާ 14 […]
1 2 3 4