ދެންނެވުން

ވޯޓް ލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ މިފަހަރު ވޯޓުލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ފޮށި ގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ރަގަޅު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް VIS A000000 ޖައްސަވާފައި 1414 ކަށް މެސެޖް ކުރައްވާ އަދި އިލެކްޝަންސް ވެބް ސައިޓުންވެސް ޗެކް ކުރެއްވޭނެ ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ މިފަހަރު ވޯޓުލައްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން […]
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަން
ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް، VIS (space) IDno: ޖައްސަވާ 1414 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ ނުބައިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާނަމަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެހީއަށް މާލެ ސިޓީ ޖަންބު ޖަގަހައާއި ގުޅުއްވާ 14 […]
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުން
19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އެތާރީޚަށް އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަންނަވަން
ޚާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް 19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އެތާރީޚަށް އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި […]
19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަންއޮތްތޯ އަވަހަށް ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން
19 .އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަންއޮތްތޯ އަވަހަށް ޗެކްކުރެއްވުން އެދެން. ނަންއޮތްތޯ ޗެކްކުރުމަށް ވީއައިއެސް ސްޕޭސް ޖެހުމަށްފަހު އައިޑީކާޑް ނަންބަރު […]
ދެންނެވުން: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވޭނި މިއަދު ހެނދުނު 9 އަކުން މިރޭ ދަންވަރު 12ޖަހަންދެން
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވޭނި މިއަދު ހެނދުނު 9 އަކުން މިރޭ ދަންވަރު 12ޖަހަންދެން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ރެޖިސްޓްރީވުމުގެ ދެން […]
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުން
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސް ކުރެއްވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިން […]
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދީފައިވަނީ އެއް ދުވަހުގެ (10 އޮކްޓޯބަރ 2013ވާ ބުރާސްފަތި) މުހުލަތުކަމާއި، މި އެއްދުވަހުގެ […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަނގަޅު ވޯޓު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން!
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ރަނގަޅު ވޯޓު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ރެޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަގަޅު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް : vis (space) A000000 ޖެެއްސެވުމަށްފަހު 1414 އަށް […]
ދެންނެވުން
އެމްޑީޕީގެ އެއްމެހާ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނާއި ސާޕޯޓަރުން މިއަދު އިރުއޮއްސި 6ގެ ފަހުން މާދަމާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކެމެއް ނިމެންދެން އިންތިޚާބާއި ގުޅުން ހުރި އެމްޑީޕީގެ އެއްބުރުން ކެމްޕެއިންގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމާއި […]
1 2 3 4 5