ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލާން އެދޭނަމަ ވޯޓު ލާން އެދޭ ތަނެއް 7 އޯގަސްޓް 2013ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލާން އެދޭނަމަ ވޯޓު ލާން އެދޭ ތަނެއް 7 އޯގަސްޓް 2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

picture-640x243

މީގެ ކުރީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައި ވީ ނަމަވެސް 2013ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ވާންޖެހެއެވެ.

7 އޯގަސްޓް 2013 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފޯމު އިލެކްޝަންސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ވެބްސައިޓު mdp.org.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ އަދި އެބޭފުޅެއް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ޖަގަހަ ތަކުންވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ. މީގެ އިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެންވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ ވީ އެންމެއަވަހަކަށް ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 7 އޯގަސްޓު 2013 ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ދަންނަވަމެވެ..