ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރެޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަނގަޅު ވޯޓު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން!

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފި

ރެޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ރަގަޅު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް: vis (space) A000000 ޖެެއްސެވުމަށްފަހު 1414 އަށް މެސެޖް ކޮށްލެއްވުމުން މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފޮށި ރަނގަޅު ނޫންނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރުއްވާ ރަށު އޮފީހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 17 އޯގަސްޓް 2013ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 4 ގެ ކުރިން ޝަކުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.