އިއުލާން: MDP/2021/37 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓު ހިމަނާ، ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުން

23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުނު ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަލުން ނެގި ވޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ހިމަނާ، އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވައިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަމެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ