ޚަބަރު ސިޓީ

ބަދުރުގެ އިސްތިއުފާ އިން ދޭހަކޮށްދެނީ ރާއްޖޭގައި އެމްޑީޕީން ދިއްލި ޑިމޮކްރަސީގެ ހުޅުކޮޅު ކަނިވެ ނިވެމުންދާކަން – ރީކޯ މޫސަ
އެތައް ފާޑުކިޔުމަކަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ބަދުރުއް ނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ އެމްޑީޕީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރި ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފަނޑުވަމުންދާކަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ […]
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެއްމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކުބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން ސަލާމަތްވެ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްތަށް ތާރީޙްގެ ފަތްފުއްތަކުން […]
އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމިއްޔާ މިހާރު ވެސް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ވެރިކަން ވައްޓާލާނަން – އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން
އެމްޑީޕީން މަގުމަތިން ވެރިކަން ވައްޓާލަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭނަމަ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެރިކަން ވައްޓާލާނޭ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ 7 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް […]
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ބާރަކީ އެމްޑީޕީ – ރީކޯ މޫސަ
ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފްކޮށް، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ 7 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ […]
މަރުހަބާ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ 7 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޗެއަރޕާސަން މަރުހަބާ ވިދާޅުވުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ 7 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މި ޕާޓީގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި، ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ތާޢީދުކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި، މި ޕާޓީގެ ގޮފިތަކާއި، ދާއިރާތަކާއި، […]
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމީމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ އެންމެހައި ބާރުތަކަށް ފުށުއަރާގޮތަށް ބާޣީ ސަރުކާރުގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމީމް ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކެއް ކަނޑާލެވޭގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ […]
އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނުން ވެސް ނިމިގެން ދާނީ ވެރިކަން ބަދަލުވީ ބަޣާވާތަކުން ކަން – ރީކޯ މޫސަ
މިހާރު ފަށާފައިވާ އިންކުއިރީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާ އިރު، 7 ފެބްރުއަރީގައި ވެރިކަން ބަދަލުވީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާނޭ ކަމަށް ޔަގީންކުރެއްވޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި ބޭއްވި […]
އެމްޑީޕީގެ ޕްރޮވިންސް ރައީސުންނާ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސަ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ޕްރޮވިންސް ރައީސުންނާ އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގުމަށް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ […]
ފިރާގަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 2 ބައި އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެރަށު ޝަބްނަމީގޭ އަހުމަދު ފިރާގަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މަރުހަބާ […]
އެމްޑީޕީގެ ލީގަލް ޑައިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ހިސާން ހަމަޖައްސަވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ލީގަލް ޑައިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް މ.ނޫހިރި ހިސާން ހުސައިން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ހިސާން އަކީ އެމްޑީޕީގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސާ އެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ލީގަލް […]
1 3 4 5 6 7 8 9 14