ޚަބަރު ސިޓީ

ޚަބަރު ސިޓީ: ބޭއިންސާފް
އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް ޚަބަރު ސިޓީ 3: ބޭއިންސާފް – 28 އޮކްޓޯބަރ 2012 ޚަބަރު ސިޓީ 2: ބޭއިންސާފް – 26 އޮކްޓޯބަރ 2012 ޚަބަރު ސިޓީ 1: ބޭއިންސާފް – 24 […]
މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ލިޔުނީ: ރާމިޒް އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް އިންޑޮނޭޝިޔާ ގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. މި ސަމިޓްގައި […]
ދައުވާކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އަމަލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ގޮވާލައްވައިފި
ދައުވާކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އަމަލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މޫސަ މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ އަމިއްލަ ކޯޓެއް ހައްދަވައިގެން ކޯޓުތަކުގެ ހުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ […]
ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނކި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ރޭ އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ވެސް […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، އަދި އިންތިޚާބަކާ ނުލައި، […]
މުޖުތަބާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ވަހީދުގެ ޚުދުމުޚްތާރު ކަމާއި ގޮތްދޫ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން – އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި “ލީޑަރސް […]
ކޯނީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންސްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ
8. ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ލަފާ 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށް ޣައިރުޤާނޫނީ މަޖްބޫރުކަމެއް ކުރެވިފައި ނެތްއިރު، އަދި ވެރިކަމުގެ ބާރު ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ހިނގަފައި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެފައި އޮތް […]
ލ.ގަމު އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާ މޫސަ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ލ. ގަމު އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ގަމުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީން […]
އެމްޑީޕީގެ ފޮނަދޫ މެންބަރުންނާއި ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސަ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އަޙްމަދު ރަޝީދު – ލ. ފޮނަދޫ ފޮނަދޫގައި މިވަގުތު ތިބި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ފޮނަދޫ ހަރުގޭގައި ރޭ […]
އަނިޔާވެރި ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް ރައީސް ނަޝީދު ދޫނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސަ ވިދާޅުވެއްޖެ
ފުލުހުންނަކީ އަނިޔާވެރި ބައެއްކަމަށާއި، އެފަދަ އަނިޔާވެރި ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދޫނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އެމްޑީޕީން އުސްފަސް ގަނޑުގައި […]
1 2 3 4 5 6 7 8 14