ޚަބަރު ސިޓީ

މަޖިލިހުގައި ބިރުދެއްކިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން މިއަދު އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފަށް ފޮނުވި ދިޓީގައި އެދިފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުނގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގައި މަޖިލިހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަކު އެހެނ މެމްބަރުންތަކަކަށް […]
ކުއްލި – 12 ނޮވެމްބަރ 2015
ކުއްލި ޢަދަދު 2
ކުއްލި ޙާލަތުގައި ސިޔާސީ ހަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް ފޮޅިއެއް ނެރެފި
ކުއްލި! މި ފޮޅި ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ކުއްލި ޙާލަތުގައި ސިޔާސީ ހަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް ފޮޅިއެއް ނެރެފި
ކުއްލި! މި ލީފްލެޓް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިރޭ ކުއްލި! މިނަމުގައި ފޮޅިއެއް ނެރެފިއެވެ. މިރޭ ނެރުނު މި ފޮޅީގެ ބޭނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް […]
ފައިސާގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމުން ހުސެން ވަހީދު ވަކިކުރެވި އަލުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނޭކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލަ ބަލާދިނުމަށް އެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް، ފައިސާގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމުން ހުސެން ވަހީދު ވަކިކުރެވި އަލުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެމަނިކުފާނާއި ބައްދަލު ނުކުރެވޭ މައްސަލަ އެޗް.އާރު.ސީ.އެމަށް
26 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަސީރު ވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީން އެކްޓިންގ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދެފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން މޯލްޑިވްސް ޕްލިސް ސާރވިސް މިވަގުތު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދި ސިޓީއެއް މިއަދު ފޮނުވައިފިއެވެ. […]
ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން ކީއްވެބާ؟
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިނދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)އެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީވެސް މިވަގުތު […]
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ކެމަރަން އެމް.ޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަންއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ސިޓީ ފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
ނިމިދިޔަ މޭ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާންމު އިންތިޙާބުގައި ކޮންސަވޭޓިވް ޕާޓީ ހޯދެއްވި ބޮޑު އަޢްލަބިއްޔަތަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑެވިޑް ކެމެރަންގެ އަރިހަށް ދިވެހި […]
އެމްޑީޕީއަށް 10 އަހަރު
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 10 އަހަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ދޮށީ އުމުރެކެވެ. ފުރަތަމަ 50 ސޮއި، މިއަދު 46،000 ސޮޔަށްވެ، މިޕާޓީއަށް މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 105،181 ވޯޓު ލިބިގެން ދިޔައީ ހަމަ އެންމެ 10 […]
1 2 3 4 5 14