ޚަބަރު ސިޓީ: ބޭއިންސާފް

އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް

ޚަބަރު ސިޓީ 3: ބޭއިންސާފް – 28 އޮކްޓޯބަރ 2012

ޚަބަރު ސިޓީ 2: ބޭއިންސާފް – 26 އޮކްޓޯބަރ 2012

ޚަބަރު ސިޓީ 1: ބޭއިންސާފް – 24 އޮކްޓޯބަރ 2012