އިންތިޚާބު

އިޢުލާން: އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު […]
އެމްޑީޕީއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސް އެޅޭނެ – ޑރ.ޑީޑީ
* ސްޕްރީމް ކޯޓޫގެ ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާކިޔާފައިވޭ 19 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލިޔުނީ: ރާމިޒް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިޥާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
17 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 5 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އެ ތާރީޚް […]
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
12 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލިޔުނީ: ރާމިޒް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި […]
އިޢްލާން: އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2010-019 އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: އިދާރީ ދާއިރާތައް އެއްކޮށްލުން
7 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލިޔުނީ: ފުނަމާ ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބިށްޓަކައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައި ބައެއްރަށްތައް އެއްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެއްކޮށްލެވޭ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފެންނަ ނުފެންނަ […]
އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޑީއާރުޕީ އިން ދީފައިވާ އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، ވާދަވެރި ޑީ.އާރު.ޕީ އިން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ފޯރަމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންވެލްތް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ފޯރަމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ކާލް ރައިޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގައި ޕްރައިމަރީއަކަށް ދާންވީ ސަބަބުތައް–
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ލިޔުނީ: މުޢާޒް މުޙައްމަދު (މޯލާ) ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ސަގާފަތެއް އުފައްދައި ރާއްޖޭއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއާއި އަދުލުއިންސާފާއި ހަމަ ހަމަކާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ރައްޔަތުން އެދޭ ބަދަލުގެނައުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެޔޮޅުކަމުގައި […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓު ދިނުމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ
31 އޯގަސްޓް 2010 ލިޔުނީ: މުޢާޒް މުޙައްމަދު (މޯލާ) ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލު ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ނަމަވެސް ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގައި އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން […]
1 33 34 35 36 37 38 39 40