އިންތިޚާބު

އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 13 އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް އިތުރުކުރުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، 20 ޖޫން 2010ން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު، ބައެއް ދާއިރާތަކަށް، 10 އޮގަސްޓް 2010 ވާ އަންގާރަ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2010ވި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މިއަދު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު ކޮމެޓީން މަޖިލީހަށް ފޮނުވިގޮތަށް ފާސްކޮށްފި
13 ޖުލައި 2010 އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޓީއިން އެބިލު މަޖިލީހަށް […]
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި
7 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތު 31 ޖުލައި 2010 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް […]
އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 31 ޖުލައި އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރުން
7 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، 20 ޖޫން 2010ން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު، 31 ޖުލައި 2010 ވާ […]
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
1 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތު 11 ޖުލައި 2010 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
30 ޖޫން 2010 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެޕާޓީން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕާޓީން މިއަދު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
20 ޖޫން 2010 ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ޕާޓީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު އެޕާޓީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަންވާއިރަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 50،000 އަށް އަރާނޭ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އެޕާޓީގެ އަމީން އާންމު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖޫން 2010 ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަންވާއިރަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުވެގެން 50،000 އަށް އަރާނޭ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި އެޕާޓީގެ އަމީން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާބެހޭ ބިލް އަލުން ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިފި
7 ޖޫން 2010 ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހައްޤަށް އުނިކަން އަންނާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޞްދީޤްނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވި ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބާބެހޭ ބިލް މަޖިލީހުން […]
1 30 31 32 33 34 35 36