އިންތިޚާބު

އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހއ.ކެލާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-046 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހއ.ކެލާ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 12 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-045 ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-044 މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޓިކެޓް ލިބޭނޭ 2 ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީޒް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރުދުވަހު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-042 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހދ.ވައިކަރަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ކުރިނބީގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-041 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހދ.ކުރިނބީ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ
MDP/2010-039 ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މިހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ޕްރައިމަރީ ބޭއްވޭތޯ މި ޕާޓީން […]
ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގއ.ދާންދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-037 މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގއ.ދާންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 12 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު […]
ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ބ.ތުޅާދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-036 އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ބ.ތުޅާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ރ.އުނގޫފާރުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-035 އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރ.އުނގޫފާރު ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-034 އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު […]
1 28 29 30 31 32 33 34 38