އިންތިޚާބު

އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ށ. ކަނޑިތީމުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-033 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ށ.ކޮމަންޑޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 12 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވައިފި
7 ނޮވެމްބަރ 2010 މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހއ.އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް އެދި 9 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލާފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓް ނެގުން 05 ނޮވެމްބަރ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގދ.މަޑަވެލީގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-027 އިޢުލާން ގދ.މަޑަވެލި ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 10 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ބުދަ ދުވަހު މާލެ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ށ. ނޫމަރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-026 އިޢުލާން ށ. ނޫމަރާ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 12 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރުދުވަހު މާލެ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް އއ.މާޅޮހުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-025 އިޢުލާން އއ. މާޅޮހަށް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 9 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މާލެ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ
MDP/2010-024 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ދެއްވަދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
އެމް. ޑީ. ޕީ. ގެމަނަފުށި ދާއިރާ އޮފީސް ނަންބަރ: MDP/P03/2010/001 އިޢުލާން މިދާއިރާގައި ހިމެނޭ ގއ. ދެއްވަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން […]
އިޢުލާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ
MDP/2010-023 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ތަކަންދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
އެމް. ޑީ. ޕީ. ބާރަށު ދާއިރާ ނަންބަރ MDP/A03/2010/001 އިޢުލާން ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ތަކަންދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ ތަކަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދިގު ލިސްޓު އާންމުކުރަން ފަށައިފި
4 ނޮވެމްބަރ 2010 ރާމިޒް 5 ފެބްރުއަރީ 2011 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ “ދިގު ލިސްޓް”ޢާންމު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު އެމްޑީޕީ ވެބްސައިޓް ގައި […]
1 29 30 31 32 33 34 35 38