އިންތިޚާބު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށްޓަކައި 22 ރަށެއްގައާ 3 ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށްޓަކައި 22 ރަށެއްގައާއި 3 ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރުބާރުގޭގައި […]
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
27 އޮކްޓޯބަރ 2010 ރާމިޒް މާދަމާރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ 2 ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރޭގައި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްޔެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އުފައްދަވައިފި
20 އޮކްޓޯބަރ 2010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދަވަންޖެހޭ ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ އުފައްދަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިއްޔެ ނެރުއްވި ދެންނެވުމުގައިވާ […]
އިޢުލާން: އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު […]
އެމްޑީޕީއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސް އެޅޭނެ – ޑރ.ޑީޑީ
* ސްޕްރީމް ކޯޓޫގެ ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާކިޔާފައިވޭ 19 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލިޔުނީ: ރާމިޒް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިޥާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
17 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު، 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 5 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އެ ތާރީޚް […]
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
12 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލިޔުނީ: ރާމިޒް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި […]
އިޢްލާން: އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2010-019 އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: އިދާރީ ދާއިރާތައް އެއްކޮށްލުން
7 އޮކްޓޯބަރ 2010 ލިޔުނީ: ފުނަމާ ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބިށްޓަކައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައި ބައެއްރަށްތައް އެއްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެއްކޮށްލެވޭ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފެންނަ ނުފެންނަ […]
އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޑީއާރުޕީ އިން ދީފައިވާ އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، ވާދަވެރި ޑީ.އާރު.ޕީ އިން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް […]
1 29 30 31 32 33 34 35 37