އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

7 ޖުލައި 2010

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތު 31 ޖުލައި 2010 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް އެޕާޓީން މިއަދު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.
މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ވަނަވަރު، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ) އަށް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ، 31 ޖުލައި 2010 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ކަމަށް އެޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު އިޢުލާނެއްގައި ވެއެވެ.
އެމްޑީޕީގެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، އެޕާޓީން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރަމުން ގެންދާތީ ކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދެމުންދާތީ، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފުރަންޖެހޭ އެފްލިކޭޝަންފޯމް ރަސްމީ ގަޑީގައި އެމްޑީޕީ އޮފީހުން ދޫކުރާނޭ ކަމަށާއި، އަދި މިފޯމު، މި ވެބްސައިޓްގެ އިތުރުން، www.votemdp.com އިން ވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ..
މިއީ މިގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި އެޕާޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅީ 4 ޖުލައި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް 1 ޖުލައި ގައި އެޕާޓީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި 11 ޖުލައި އަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްފަހު، މިއަދު މިވަނީ 31 ޖުލައި އަށް، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.