ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

ނޫސްބަޔާން: މި ފަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީން ފެންނަ ބޮޑުމަންޒަރަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުކުރި އޮޅާލައިފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު ކަން.
10 ފެބުރުއަރީ 2011 ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަށް ލިބުނުކާމިޔާބީ މިޕާޓީން ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު […]
ނޫސް ބަޔާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުތް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ބެހޭ
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP -2011-PR-005ނަންބަރު: ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2011 (ހޮނިހިރު) ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުތް އެމް،ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނާއި ބެހޭ މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން […]
ނޫސް ބަޔާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުތް އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނާއި ބެހޭ
ތާރީޚް: 23 ޖަނަވަރީ 2011 (އާދިއްތަ) މި ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލް ތަކަށް މި ޕާރޓީގެ ޓިކެޓްގައި ކެންޑިޑޭޓުން ނެރެފައެވެ. މިދެންނެވި ގޮތަށް ކެންޑިޑޭޓުން ފުރިހަމައަށް ނެރެފައި ވާ […]
ދ.ބަނޑިދޫ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން އޮފީހާއި މީދޫ އެމްޑީޕީ މަސްވެރިންގެ ޖަގަހަ ހުޅުވައިފި
ދ.މީދޫއިން އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ދ.ބަނޑިދޫ ކެމްޕެއިން އޮފީހާއި މީދޫ އެމްޑީޕީ މަސްވެރިންގެ ޖަގަހަ މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕިން ދ.އަތޮޅަށް ކުރަމުންދާ ދެ ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ދ.ބަނޑިދޫއަށް އެޕާޓީގެ […]
ފޮނަދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
ފޮނަދޫ ކުރިގަމު އަވަށުގައި އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފޮނަދޫ އެމްޑީޕީގެ ޢަޒުމް ގޮފީގެ “ޢަޒުމް ކެމްޕޭން ޖަގަހަ” ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސާއި އިތުރު ޕާލިމެންޓޭރިއަނުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި […]
އެމްޑީޕީގެ ވަފްދު ށ.އަތޮޅުގެ އިތުރު ހަ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ށ.މިލަންދޫއިން އިބްރާހީމް ރާމިޒް މިހާރު މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ށ.އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ އެމްޑީޕީގެ ވަފްދު އިއްޔެ އެއަތޮޅު މަރޮށި، ބިލެތްފަހި، ގޮއިދޫ، ކަނޑިތީމް، ނޫމަރާ އަދި ފޭދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު […]
ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާކޮށް އެޅި ބިންގާތައް ފުނޑުފުނޑުވެގެންދިޔަ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދާން ނޭދޭނަމަ އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ދިނުމަށް މާރިޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
ރ.މާކުރަތުން އިބްރާހީމް ރާމިޒް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް ޖެހި ކަޑަތައްފީވެ، ދަބަރަށްވެ، އެޅި ބިންގާތައް ދުވަސްވެ ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިޔަ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާން ނޭދޭނަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް […]
އޯގާތެރި ދައުލަތެއް ބިނާ ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ދިހަ ޕަސެންޓް މިދިޔަ އަހަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް އޯގާތެރި ދައުލަތެއް ބިނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ދިހަ ޕަސެންޓް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ […]
މިއަދު ހަވީރު މައިޒާން އަލިބެގެ ކެމްޕެއިން އޮފީސް އަދި މިރޭ ޖަންބު ޙަސަން އަފީފްގެ ރާނީ ޖަގަހަ ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވާނެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލޭ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ (މައިޒާން) އަލިމަނިކުގެ ހުޅުމާލެ ކެމްޕެއިން އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު […]
ދިވެހިރައްޔިތެކޭ ބުނެވޭނީ ފައިހަރުކޮށްލާނެ ބިންކޮޅެއް އޮތުމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ާ – އެމްޑީޕީން ގޮޅި ހުސްވާނެ ކުޅިއެއް ނުކުޅޭނެ އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތެކޭ ބުނެވޭނީ ފައިހަރުކޮށްލާނެ ބިންކޮޅެއް އޮތުމުން ކަމަށާއި، ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ކައިރީގައިވާ ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން […]
1 2 3 4 14