ޚަބަރު

ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-016 ތާރީޚް: 01 އޮކްޓޫބަރ 2009 (ބުރާސްފަތި) ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓުވި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް ވަޢުދުވެ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-015 ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 (އަންގާރަ) ދިވެހި ގައުމީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޑރ.ހަސަން ސައީދު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވާފައިވާތީ އެކަން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކުރުން ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ […]
ނެލްސަން މަންޑޭލާއަށް ފަހު މުޅިދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ޑިމޮކްރަސީގެ ދެވަނަ ލީޑަރަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ގެންނެވި ބާނީ އަކީ މިހާރުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށާއި، ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ އަށްފަހު މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި ޑިމޮކްރަސީގެ […]
އިއުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މެމްބަޝިޕް އޮފިސަރު ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ޒިންމާތައް: ރެޖިސްޓްރާޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕާޓީގެ ހުރިހާ މަޤާމުފުރާތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށް […]
ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ އިސް ވަފްދެއް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އޮފް ޗައިނާ (ސިޕީސީ) ގެ އިސް ވަފްދެއް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި […]
އެމްޑީޕީން ފަންޑްރައިޒިންގ ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅައިފި
3 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އެޕާޓީގެ ފަންޑްރައިޒިންގ ކޮމިޓީ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިކޮމިޓީ ކަނޑައެޅީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމީ […]
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން 31 އޮގަސްޓް 2009 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި […]
ރައީސްކަން ކުރެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ އިނާޔަތާ ބެހޭ ބިލު ޑީއާރުޕީން ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
26 އޮގަސްޓް 2009 ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލުގައި ޑީއާރުޕީން ހިމަނައި ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބައެއް މާއްދާތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހަކަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އައްޑޫގައި ބާއްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އައްޑޫގައި ނުބާއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އައްޑޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ މުހިއްބުއްދީން ސްކޫލް ގައި މިދިޔަ […]
އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ)
24 އޮގަސްޓް 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް މއ. ޗަބޭލީމާގޭ އަހުމަދު ޝާހިދު ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް […]
1 371 372 373 374 375 376 377 382