ޚަބަރު

ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތުގެ ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާ ނުހިމަނައި ބިލު ފާސްވުމުން އެމްޑީޕީން އުފާފާޅުކޮށްފި
14 އޮކްޓޫބަރ 2009 ކުރީގެ ރައީސުންގެ ބިލުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވި މާއްދާ ކަމަށްވާ 9 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް އެބިލު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އުފާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން އެމްޑީޕީން […]
މަޖިލިސްކުރާގެ ކައިރީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުންނަށް އަމަލުކުރެވުނީ މުޅިން ރަގަޅަކަށް ނޫން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޮކްޓޫބަރ 2009 ރައީސްކަންކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާއާއި ދެކޮޅަށް އިއްޔެ މަޖިލިސްކުރާގޭދޮށުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ރަގަޅަކަށް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]
މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން މާ އަރުވަނީ
13 އޮކްޓޫބަރ 2009 ކުރީގެ ރައީސްގެ ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާ އުވާލައި މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި މިއަދު މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން ޝުކުރާއި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ […]
މަޖިލިސްކުރާގޭ ސަރަހައްދުގައި އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި
12 އޮކްޓޫބަރ 2009 16.05 ހަވީރު 4 ޖެހުމާއެކު މަޖިލިހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި. އިހްތިޖާޖު ކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަދިވެސް މިބިލާ ދެކޮޅަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން އެބަގެންދޭ. […]
ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ތިންތިނެއް މަތިމައްޗަށް އަޔަސް އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް ފިލާނުދާނަން – ރައީސް ނަޝީދު
11 އޮކްޓޫބަރ 2009 އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ފަހަތަށް ޖެހި ވަޑައިނުގެން ސަފުގެ އެންމެ ކުރީގައި […]
ބްރިޓިޝް ކޮންޒަވޭޓިވްސްގެ އެނުއަލް ކޮންވެންޝަންގައި ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ތަޤުރީރު ކުރައްވާނެ
8 އޮކްޓޫބަރ 2009 ބްރިޓިޝް ކޮންޒަވޭޓިވްސްގެ އެނުއަލް ކޮންވެންޝަންގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ހަވީރު ތަޤުރީރު ކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މި ކޮންވެންޝަނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޑޭވިޑް ކެމެރޫންގެ […]
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ.ޝަހީދު ގައުމީ ޕާޓީން ވަކިވެ ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި
5 އޮކްޓޫބަރ 2009 ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަޙުމަދު ޝަހީދު ދިވެހި ގައުމީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު 1 ޖެހި އިރު […]
ބްރިޓިޝް ކޮންޒަރވޭޓިވްސްގެ އެނުއަލް ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް ވަފްދެއް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި
4 އޮކްޓޫބަރ 2009 މި އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 4 ން 8 އަށް ބާއްވާ ބްރިޓިޝް ކޮންޒަރވޭޓިވްސްގެ އެނުއަލް ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އިސް ވަފްދެއް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-016 ތާރީޚް: 01 އޮކްޓޫބަރ 2009 (ބުރާސްފަތި) ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓުވި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް ވަޢުދުވެ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-015 ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 (އަންގާރަ) ދިވެހި ގައުމީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޑރ.ހަސަން ސައީދު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވާފައިވާތީ އެކަން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކުރުން ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ […]
1 370 371 372 373 374 375 376 382