އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަނުންގެ ގޮތުގައި ދެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

9 ޖޫން 2010

colonel-225-x-192alhaan-225-x-192

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން އެޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަނުންގެ ގޮތުގައި ދެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
މިގޮތުން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަނުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވި ދެބޭފުޅުންނަކީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަލްހާން ފަހުމީ އާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެވެ.