ވޯޓް ލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ މިފަހަރު ވޯޓުލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ފޮށި ގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން

ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ރަގަޅު ފޮށީގައިތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް

VIS A000000 ޖައްސަވާފައި 1414 ކަށް މެސެޖް ކުރައްވާ

އަދި އިލެކްޝަންސް ވެބް ސައިޓުންވެސް ޗެކް ކުރެއްވޭނެ

ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ މިފަހަރު ވޯޓުލައްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ފޮށި ނޫން ތާކަށް ނަމަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެހީއަށް
އެބޭފުޅަކު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ފޯމު ލެއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައަށް ނުވަތަ ޖަންބު ޖަގަހައަށް މާދަމާ ހަވީރު 4:30 ގެ ކުރިން ވަޑައިގެން ޝަކުވާ ފޯމު ފުރުއްވާ

15 އޮކްޓޯބަރ 2013