19 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަންއޮތްތޯ އަވަހަށް ޗެކްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން

19 .އޮކްޓޫބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަންއޮތްތޯ އަވަހަށް ޗެކްކުރެއްވުން އެދެން.
ނަންއޮތްތޯ ޗެކްކުރުމަށް ވީއައިއެސް ސްޕޭސް ޖެހުމަށްފަހު އައިޑީކާޑް ނަންބަރު ޖަހާފައި 1414 ށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ.

ނުވަތަ 1414 ށް ފޯންކުރައްވައިގެން ޗެކްކުރައްވާ.

ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.elections.gov.mv އިން ޗެކްކުރައްވާ.
11 އޮކްޓޫބަރު 2013