ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަން

ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް،

VIS (space) IDno: ޖައްސަވާ
1414 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ

ނުބައިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާނަމަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެހީއަށް މާލެ ސިޓީ ޖަންބު ޖަގަހައާއި ގުޅުއްވާ

14 އޮކްޓޯބަރ ރޭގަނޑު 8ކުން ދަންވަރު 12ގަޑި 0 މިނިޓަށް

15 އޮކްޓޯބަރ ހެނދުނު 8ކުން ހަވީރު 4 ޖަހަންދެން

ފޯނު ނަންބަރު 9996804

އެސްއެމްއެސް: 637

އީމެއިލް: voterreg.mdp@gmail.com