ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދީފައިވަނީ އެއް ދުވަހުގެ (10 އޮކްޓޯބަރ 2013ވާ ބުރާސްފަތި) މުހުލަތުކަމާއި، މި އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމޖެހިފައެވެ.

މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ސްރީލަންކާ : 0777442714 ނުވަތަ 0777166226
މެލޭޝިއާ: 60173354171+
ސިންގަޕޯރ: 6584982633+
އިންޑިއާ: 919895082811+
ޔޫކޭ: mdpmembersuk@gmail.com

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކަންތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.