އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ – 15 އޭޕްރީލް 2014

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 122 ވަނަ ޖަލްސާ (އާއްމު ޖަލްސާ) މިއޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ އާއްމު މެންބަރުންގެ މަޢްލޫމާތަށްޓަކައި އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

09 އެޕްރީލް 2014