އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރުން

މިޖޫންމަހުގެ 6 ން 7 ށް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ މި ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އަދި ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެ ތާރީޚް ހަމަޖެހުމުން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.
4 ޖޫން 2014