އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

MDP-2014-DN-017

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

ކަޅު ހުކުރު ފާހަގަ ކުރުން 12 އޯގަސްޓް 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި މާލޭ ސިޓީ ހޯލް ގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި، އިސްލާޙަށް ލޯބި ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

10 އޮގަސްޓް 2014