ޙާއްޞަ ދެންނެވުން

ރައީސް ނަޝީދު “ސިލްވިއާ އާރލް ބްލޫ މިޝަން” އެވޯޑް އާއި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބާރގްގެ ތަޅުދަނޑި ލިބިވަޑައިގެން، ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ވީމާ، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުން އެދުވަހު 4 ނަންބަރު ފާލަން ދޮށަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ ޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

08 ނޮވެމްބަރު 2014